Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Bábpedagógia szakterület

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

 

I.  Általános tájékoztató

A képzésért felelős: Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

Szakirányú továbbképzési szak megnevezése: bábpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus bábpedagógus szakterületen

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján

A képzés kódja: TTOVBPK

Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása:    ISCED 6

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: Levelező tagozat

Képzési területe: pedagógusképzési terület

Részvétel feltételei / A felvétel feltételei:

 aa) csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia, szociálpedagógia alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél vagy

ab) tanár szakképzettség

és

b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszony igazolás

Képzési időtartama: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzés költsége/félév: 120.000 Ft/félév

Képzés gyakorisága: havonta

Képzés helyszíne: Sopron

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés itt: Online jelentkezés

 

 Szakfelelős oktató: Dr. Hartl Éva egyetemi docens

 Elérhetőség: hartl.eva@uni-sopron.hu

 

 A képzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

 E-mail: tk@uni-sopron.hu

 Telefon: +36 99 518 725

  

 A képzés célja:

A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek kiegészítése a bábpedagógia alapvető eszköztárával, alkalmazási lehetőségeivel, a tárgyalkotás játékba transzformálódásának módjaival, a pedagógiai bábjáték, a fejlesztőpedagógia, a művészeti bábcsoportok vezetésének módszertanával, a bábos gondolkodás személyiségfejlesztő hatásával.

 

A szakmai kompetenciák:

 

Tudása:

-         ismeri a bábjátékról és a játszásról alkotott felfogásokat;

-         ismeri a bábu alkalmazásának módjait, a vele való cselekvések személyiségfejlesztő, értékteremtő hatásait;

-         ismeri a bábpedagógia és bábjáték színházi törvényszerűséget;

-         ismeri a gyermekkultúra és a bábjáték történeti és jelenkori kapcsolódási pontjait;

-         ismeri a játékszerek, a dramatikus szokások összefüggéseinek értelmezéseit;

-         ismeri a játék és a bábjáték törvényszerűségeit, a gyermeki játék pszichológiai és pedagógiai háttereit;

-         ismeri a bábjáték fajtáit;

-         ismeri a mesék színrevitelének módozatait, módszereit;

-         ismeri a bábesztétika legfontosabb téziseit;

-         ismeri a bábjáték hatásmechanizmusát, befogadásesztétikájának alapját;

-         tájékozott a bábjáték mint a képességfejlesztés eszközének és lehetőségeinek gazdag tárházában;

-         tájékozott a bábjáték műfajelméletében;

-         tájékozott a tárgyalkotás, a színpadtechnika, a szcenika technológiai ismereteiben;

-         tájékozott a társművészetek területeiről és azok komplex módon való alkalmazásáról;

-         tájékozott a bábjátékterápiában, művészetterápiás modellekben és ezek elméleti hátterében;

-         garanciát tud nyújtani a bábpedagógiai eszközrendszer tudatos, célirányos és hatékony alkalmazásához;

-         tudásának alappillére a bábpedagógia metodikai sokszínűségének ismerete;

-         tudása kiterjed az önálló tervezői és tárgyalkotó munkára, ismeri a bábtervezés és készítés technikáit;

-         tudja, hogy a bábjáték egyidejűleg élményt adó drámai és tárgyalkotó tevékenység, alkalmas arra, hogy műveltséget, értéket, attitűdöt közvetítsen, képességeket bontakoztasson ki;

-         tisztában van azzal, hogy a bábu eleven lény benyomását kelti, így vizuálisan, auditíven, kinesztéziásan nyújtja az ingereket, ez komplex megismeréshez, ismeretszerzéshez vezet;

-         tudja, hogy a bábjáték folyamatában a gyermek egyaránt lehet néző és alkotó, de akár befogadóként reflektál, akár alkotóként van jelen, mind a két státuszban megtapasztalja az azonosulás-átélés folyamatát;

-         tudja, hogy a bábpedagógia a bábjáték módszertanát közvetítő és kiteljesítő művészetpedagógiai eszköz, melynek a műfaji sajátosságait képviselő tartalmi egységei a színház-, bábművészet és a néprajz eszköztárát használják.

 

 Képes:

-         a bábjátékot a 3-18 éves gyermekek igényeihez, gondolkodásmódjához, motivációihoz igazítva hatékonyan alkalmazni;

-         az életkornak, az egyéni érdeklődésnek és érettségnek megfelelő játéktevékenységek kiválasztására, megtervezésére, a fejlesztő folyamat felépítésére;

-         a bábjátékot személyiségfejlesztő eszközként alkalmazni;

-         a bábjáték komplexitásának terápiás lehetőségeivel, sajátosságaival egyéni és közösségi fejlesztéseket elérni;

-         a gyermeki személyiség fejlődési esélyeinek növelésére a művészeti nevelés, ezen belül a pedagógiai bábjáték eszközeivel;

-         a bábjátékhagyományt a modern pedagógia eszközének tekinteni, és mindennapi munkájában, az adott gyerekközösségben megfelelően alkalmazni;

-         alkalmazni a dramatikus, a zenei, a vizuális játékok, a báb- és tárgyjátékok integrálásának lehetőségeit az óvodai és iskolai fejlesztési területekbe;

-         a bábjátszás önálló szervezésére és az élményszerű továbbadásra;

-         módszertani kultúrájuk fejlesztésével párhuzamosan tanácsadás vagy bábjátékmetodikai továbbképzések formájában mentori feladatokat ellátni a szakmai közösségekben;

-         bábos szakmai munkájukkal segíteni a fejlesztőpedagógusok, nevelési tanácsadók, speciális nevelési igényű intézmények munkáját;

-         a fejlesztés, nevelés, integráció és inkluzió területén alkalmazható művészeti intervenciós módszerek alkalmazására.

 

Attitűdje:

-         gyermekcentrikus szemléletű;

-         a bábjátszás különböző formáinak megismerésével elfogadja a kreatív szemléletet;

-         személyes játékélmény révén problémaérzékenység, konfliktusmegoldó képesség, fejlődőképesség, önfejlesztés, alkotóképesség, irányításra való alkalmasság, döntésképesség felerősödése jellemzi;

-         kreativitás, ötletgazdagság, új ötletek és módszerek kipróbálása, önálló tervező és kivitelező munka, esztétikai igényesség, önálló feladatértelmezés jelemzi;

-         nyitott az innovatív bábpedagógiai elképzelések és megoldások megismerésére, valamint törekszik a bizonyítékalapú módszerek alkalmazására;

-         a mindennapi bábpedagógiai fejlesztő munka, a művészetpedagógiai kutatások, az innovatív tevékenységek során nyitott a team-munkára;

-         törekszik az ön- és társismeret, önelfogadás, önreflektivitás fejlesztésére;

-         szakmai, nyelvi készségeit az élethosszig tartó tanulás jegyében karban tartja és fejleszti;

-         igénye van a báb-művészetpedagógiai folyamatok folyamatos elemzésére, értékelésére, nyitott az eredmények és a körülmények figyelembe vételével a tervek és folyamatok felülvizsgálatára és módosítására;

-         elkötelezett a bábjátékkal fejlesztett gyermekek tanulási és terápiás szükségleteinek kielégítése és a tanuláshoz, terápiához igazodó környezet megválasztása, kialakítása iránt;

-         felelősen képviseli a bábjáték szakszerű nyelvi meghatározásait, és ezeket a konkrét kommunikációs szituáció, az adott szociokulturális háttér figyelembe vételével és a változó világra való nyitottsággal használja.

 

Autonómiája és felelőssége:

-         nevelési-oktatási intézményekben, csoportokban, osztályokban önállóan és felelősséggel látja el a kisgyermeknevelés, az óvodai nevelés, valamint az általános iskola 1-6. évfolyamán a bábjátékhoz tartozó műveltségi területhez tartozó nevelési és oktatási feladatokat;

-         feladata kiterjed az általa kiválasztott módszertan alapos megismeréséhez, a fejlesztési területek meghatározásához, a metodika alkalmazásához;

-         szakmai hozzáértése alkalmassá teszi, hogy a személyiségfejlesztésben maga válassza meg a bábjáték, a drámajáték eszközeiből az adott helyzetre nézve a legalkalmasabbat;

-         felelőssége kiterjed a művészettel nevelés eszközeinek megválasztása, alkalmazása során a csoport kohéziójának erősítésére, az egyéni személyiségfejlesztés minőségi sokoldalúságának tudatos fejlesztésére;

-         tudományosan és módszertanilag megalapozott művészetpedagógiai nézeteit és döntéseit felelősséggel vállalja;

-         tudatosan képviseli a bábpedagógia módszertani kultúráját;

-         felelősséget vállal a bábjátékkal fejlesztett személyekért, a bábpedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése során hozott döntéseiért, a báb- és művészetpedagógiai tevékenységének következményeiért;

-         a művészetpedagógia eszközeit alkalmazva kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszert teremt, szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikál;

-         felelősséget érez saját bábpedagógusi öndefiníciójának folyamatos alakításáért, és azért a szűkebb és tágabb közösségért, ahol tevékenységét kifejti.

 

A képzési idő

Négy félév, 370 tanóra

A képzésben az elmélet és a gyakorlat arány: 38% - 62%  

 

A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Kötelező ismeretek: 55 kredit

Elméleti alapok:

Az elméleti ismeretekben megalapozzuk a közoktatás és köznevelés szabályozásának, működtetésének, minőségbiztosításának elméleteit. A hallgatók megismerik a művelődéstörténet, nemzeti identitás átszövésével a közoktatási intézmények innovatív, fejlesztési lehetőségeit. Kiemelt figyelmet fordítanak az ismeretek elsajátítása alapján a tehetséges, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű gyermek és tanuló nevelésére.

Vezetői ismereteikkel megfelelő intézményi légkör kialakításával a pedagógiai folyamatokat sikeresen szervezik. Az egészséges életmód elméleteit és módszereit sajátítják el.

 

Gyakorlati ismeretek:

Napjainkban a tudástartalom elsajátíttatása mellett nagy hangsúlyt kap a köznevelésben az erkölcsi fejlődés biztosítása, és az etika a köznevelés aspektusából. A pedagógiai szemléletváltozás követi a társadalmi esélyegyenlőség és inkluzivitás gyakorlatát, valamint a pedagógus életpálya modellt támogató mentor attitűd és praktikum megjelenése is kiemelt téma.

 

Választható ismeretkörök: 55 kredit

A bábjáték pedagógiája: 25 kredit

Bábkészítés: 10 kredit

Bábterápia: 10 kredit

Bábjáték a dramatikus népszokásokban: 5 kredit

Drámajáték és színházpedagógia stúdium: 5 kredit

A szakirányú továbbképzési szak szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:


Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Közigazgatási és vezetési ismeretek, A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet,
Intézmény és környezete, A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, Integráció és szegregáció kérdései, Szakmai önismeret és önreflexió, A gyermekvédelem, EU-ismeretek
és prioritások, A pedagógus és intézménye, Személyiség- és kommunikációfejlesztés,
Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés, Sajátos pedagógiai módszereket igénylő személyek nevelése és oktatása


Választáson alapuló ismeretkörök: 55 kredit

A bábjáték pedagógiája: 25 kredit

A játék pedagógiája, Mesepszichológia (Meseelemzés), Dráma-, színház-, bábtörténet; A bábjáték műfaji sajátosságai, Dramatizálás és dramaturgiai alapismeretek, Színrevitel, színpadra állítás technikái, Alkalmazott bábjáték a pedagógiai gyakorlatban, Befogadásesztétika- színházi előadás elemzés

Bábkészítés: 10 kredit

Vizuális kultúra; Bábkészítés, bábtechnikák; Műfaji integráció a bábjátékban I. – II.;

Bábterápia: 10 kredit

Művészetterápia alapkérdései; Bábterápiás terepgyakorlat;

Bábjáték a dramatikus népszokásokban: 5 kredit

Bábjáték a dramatikus népszokásokban

Drámajáték és színházpedagógia stúdium: 5 kredit

Színházpedagógia alapismeretei; Drámapedagógia

    
Szakdolgozat: 10 kredit

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

A kötelező kollokviumok száma: 14.

A félévközi jegyek száma: 21.

A korábban szerzett ismeret a jelen szakirányú továbbképzési szak követelményrendszerében felsorolt ismeretanyaggal egyenértékű, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os.

 

 Szakdolgozat:

A képzés szakdolgozat készítésével, védésével és a záróvizsga letételével zárul.

•        A szakdolgozat kreditértéke: 10 Kredit

A szakdolgozat a bábpedagógiához kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.

•        Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása az 1. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozat leadásakor a legalább három alkalommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.

 

Záróvizsgára bocsátás feltételei

-         A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)

-         A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

 

 A záróvizsga részei

-         A szakdolgozat megvédése

-         Komplex szóbeli vizsga

 

 Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

-         a szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,

-         a szóbeli záróvizsga érdemjegye.

 

Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve. 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Hartl Éva
intézetigazgató, egyetemi docens
(+36 99) 518-605
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Tanárképző Központ hivatalos email cím
Tanárképző Központ