Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Erdőpedagógia szakterület

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

 

I.  Általános tájékoztató

 

A képzésért felelős: Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

Szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Erdőpedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: 

Erdőpedagógia szakterületen szakvizsgázott pedagógus

 

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján

A képzés kódja: TTOVEPA

Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása:                    ISCED 6

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: Levelező tagozat

Képzési területe: pedagógusképzési terület

Részvétel feltételei / A felvétel feltételei:

Óvodapedagógus, tanító alapképzési szakok valamelyikén (korábban főiskola vagy egyetemi színtű képzésben) szerzett oklevél vagy bármely műveltségi területű tanári szakképzettség.

és

Legalább 3 év  pedagógus-munkakörben eltöltött és igazolt szakmai gyakorlat

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszony igazolás

Képzési időtartama: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzés költsége/félév: 120.000 Ft/félév

Képzés gyakorisága: havonta

Képzés helyszíne: Sopron

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés

 

Szakfelelős oktató: Dr. Hartl Éva egyetemi docens

Elérhetőség: hartl.eva@uni-sopron.hu

 

A képzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

  A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

 

A képzés célja:

Olyan pedagógusok képzése, akik a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve, alapos tudással felvértezve sikeresen helytállnak a környezeti nevelés- erdőpedagógia területén. Megfelelő elméleti gyakorlati tudás birtokában az oktató nevelő munkájuk során képesek az erdőpedagógia és módszereit alkalmazva erdei iskolai/ óvodai programok tervezésére, szervezésére, vezetésére.  A környezeti nevelésben tudatosan alkalmazzák pedagógiai ismereteiket, a gyermekek ismereteit, tudását elmélyítve, személyiséget és szemléletet formálnak, szokássá erősítik az környezettudatos, erdőtudatos viselkedésüket.

 

A szakmai kompetenciák:

Tudása:

 • Ismeri az erdő sajátosságait;
 • Ismeri az erdő funkcióit;
 • Tájékozott a hazai erdőterület változásaiban;
 • Ismeri az erdő-, és vadgazdálkodás alapjait;
 • Ismerete szélesedik az ember és az erdő kapcsolata területén;
 • Ismeri az erdei iskola, erdei óvoda fogalmát, fajtáit;
 • Ismeri az erdőpedagógia módszereit oktatás-nevelés folyamatában, a gyakorlatban;
 • Ismeri az oktatás-nevelés újszerű hazai és EU-prioritásait;
 • Ismeri a köznevelés intézményrendszerének működését, hatékony irányítását és fejlesztését;
 • Ismeri a társadalmi esélyegyenlőség és inkluzivitás gyakorlatát;
 • Ismeri a hazai gyermekvédelmi munka jelzőrendszeri és szakmaközi együttműködési formáit;
 • Ismeri a pedagógus személyiségformálás lehetőségeit.

 

Képességei:

 • Képes elhelyezni az erdő szerepét és értékeit, hasznát a mai környezet- és természettudatos gondolkodásban;
 • Képes felismerni saját szakmai és emberi lehetőségeit a környezeti szemlélet erősítésében;
 • Képes átadni erdővel kapcsolatos ismereteket a nevelésben;
 • Képes kidolgozni és lebonyolítani erdőpedagógiai programokat;
 • Képes erdő- és környezettudatosságot erősítve gyermekeket nevelni;
 • Képes a környezeti kommunikációt alkalmazni gyermekekkel, szülőkkel és munkatársaival;
 • Képes az intézményben a környezeti nevelés fejlesztésére és vezetésére;
 • Képes az intézmények, szervezetek menedzselésére;
 • Képes alkalmazkodni az intézmény célkitűzéseihez és munkatársaihoz;
 • Képes alkalmazni a különböző módszereket;
 • Képes fejleszteni a képzési célokat;
 • A képzés során jó kommunikációs képességekre tesz szert, amely segíti a problémás esetek megbeszélését a szülőkkel és más szakemberekkel.

 

Attitűdje:

 • Erdő és környezettudatos szemléletével érzékeny és nyitott a gyerekek és felnőttek felé;
 • Megfelelően értelmezi az erdő az erdőgazdálkodás kapcsolatát;
 • Nyitott a korszerű erdőpedagógiai módszerekre;
 • Elkötelezett a fenntarthatóság - környezeti nevelés, az erdő iránt, segíti a gyermekek, fiatalok fizikai és a mentális egészségének, környezettudatos magatartásának alakítását;
 • Pedagógusi motiváltságuk és rugalmasságuk gazdagodik.

 

Autonómia és felelősség:

 • A környezeti nevelés, az erdőpedagógia területén önálló és kezdeményező szerepet vállal;
 • Saját szakmai közegében olyan egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását;
 • A szakmai közösség elvárásai szerint képes a nevelésben meglévő összetett feladatok elvégzésére, illetve irányítására;
 • Felelősséggel szervezi munkáját, felelősen képviseli szakmáját;
 • Felelősséget vállal az általa összeállított szakmai programokért, tudatában van azok lehetséges következményeivel.

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási és vezetési ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; Intézmény és környezete; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; Integráció és szegregáció kérdései; Szakmai önismeret és önreflexió; A gyermekvédelem, EU-ismeretek és prioritások; A pedagógus és intézménye; Személyiség- és kommunikációfejlesztés; Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés; Sajátos pedagógiai módszereket igénylő személyek nevelése és oktatása

 

Választáson alapuló ismeretkörök: 55 kredit

 

Szakmai ismeretek – kötelező szakmai alapozó modulok: 24 kredit

Fenntarthatóság- környezeti nevelés; Az erdő élővilága, az erdei ökoszisztémák; Az erdőgazdálkodás alapjai; A vadgazdálkodás alapjai; A természetszeretetre, természetvédelemre nevelés története; Jeles Napok; Környezet és etika; Kompetencia-alapú tanulás a természetben; Természet és művészetek

 

Szakmai ismeretek – szakmai törzsanyag: 31 kredit

Erdőpedagógia és módszertana; Terepgyakorlat; Erdei iskola/ óvoda és gyakorlata; Vadasparkok pedagógiai lehetőségei; Erdei programok tervezése, szervezése; Természeti és épített értékek az erdőben; Természeti környezetünk a gyermek- és ifjúsági irodalomban; Projektpedagógia a természetben

 

Szakdolgozat: 10 kredit

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Hartl Éva
intézetigazgató, egyetemi docens
(+36 99) 518-605
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Tanárképző Központ hivatalos email cím
Tanárképző Központ