Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Gyermek rekreációs és gyógyúszást vezető pedagógus

Szakirányú továbbképzési szak

I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. utca 5.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gyermek rekreációs és gyógyúszást vezető pedagógus

A szakirányú továbbképzési szakképzési formája: levelező tagozat

Képzés kódja: TTOVGGU

Képzés besorolása: pedagógus képzési terület

Végzettség szint besorolása:

  • ISCED 1997 szerint: 5A
  • ISCED 2011 szerint: 6
  • az európai keretrendszer szerint: 6
  • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6

A felvétel feltételei:

A)    A következő alapképzések(korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: csecsemő-és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, szociálpedagógus, gyógypedagógus; vagy

B)    egyéb alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél esetén további jelentkezési feltétel tanári mesterképzési szakon szerzett oklevél; és

C)    alapszintű úszótudás (egy úszásnemben)

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

A képzés időtartama: 1 tanév, 2 félév, 180 óra

A képzés helyszíne: Sopron

A végzéshez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés nyelve: magyar

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 120.000 Ft/félév 

Felvi.hu tájékoztató

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés

 

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Szakfelelős oktató: Dr. habil. Simon István Ágoston PhD

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központ irodában tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

 A képzés célja

Olyan pedagógusok képzése, akik az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása révén olyan tudásra tesznek szert, amely alkalmassá teszi őket:

  • a rekreációs és gyógyúszás edzések tervezésére és vezetésére,
  • a rekreációs és gyógyúszás edzések szervezeti kereteinek anyagi, személyi feltételeinek biztosítására,
  • a szervezet keretek menedzselésére.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 A képzés során megszerezhető ismeretek, tudáselemek:

Ismeri:

-          az edzés elméletét és annak adaptálását a rekreációs és gyógyúszásra

-          a gyógytestnevelés edzéselméletének adaptálását a gyógyúszásra

-          a főbb gyermekkori mozgásszervi és belgyógyászati betegségeket

-          a sportpedagógia, sportpszichológia alapjait

-          a gyermeksport anatómiai, élettani alapjait

-          az úszásoktatás, úszástechnika oktatás módszertanát

-          a digitális adatkezelés, szakirányú jogi ismeretek, sportmenedzsment, elsősegélynyújtás alapjait

 Képességei

Képes:

-          három úszásnemben készség szinten úszni

-          jól kommunikálni a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársaival

-          kreatívan adaptálni a különböző feladatokat

-          a rekreációs és gyógyúszó edzések szervezésére, tervezésére, vezetésére

-          a prevenciós, rehabilitációs programok kidolgozására, lebonyolíására

-          az iskolai, óvodai úszásoktatások szervezésére, vezetésére

-          a különböző rekreációs programok menedzselésére

-          a korszerű edzésmódszerek, pedagógiai eljárások adaptációjának segítségével hatékony oktatására a képzési területen

-          hatékonyan irányítani, vezetni a rekreációs és gyógyúszást végző TEAM-et,

 

Attitűdje:

-          Nyitott a társadalmi változások dinamikus és értékalapú befogadására, fogékony az előítéletek ellen küzdő szemléleti alapok adaptálására

-          Érzékeny és nyitott a különböző szociális státuszú és egészségi állapotú gyerekek irányába

-          Fogékony és megértő a gyermekek problémáira

-          Elfogadó a másság irányába, magáénak érzi az inkluzív, befogadó szemléletet

-          Elkötelezett a korszerű pedagógiai, sportpedagógiai, egészségfejlesztési szemlélet mellett

-          Elkötelezett az egészséges életvitel kialakításának terjesztése mellett, példaadásával kiegészítve

 

 Autonómiája és felelőssége:

-          A gyógytestnevelés és a gyógyúszás (úszás) szakmai közegeiben önálló és kezdeményező szerepet vállal az általa elfogadott társadalomfelfogás érvényesítésében

-          Saját szakmai közegében olyan egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását

-          Egy szakmai munkaközösségbe kerülve képes az ottani szakmai elvárásoknak megfelelően összetett feladatokelvégzésére, illetve irányítására

-          A szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelőséggel szervezi munkáját és az irányítása alatt dolgozó munkatársak tevékenységét

-          Szakmai és társadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősen képviseli szakmáját, szervezetét és szakmai csoportját

-          Önálló, konstruktív és asszertív az intézményben belüli és kívüli együttműködési formákban

-          Felelősséget vállal az általa készített edzéstervekért, szakami programokért, tudatában van azok lehetséges következményeivel

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

1. Kötelező alapozó modulok

17 Kredit

 A gyermeksport anatómiai, élettani alapjai; Egészségfejlesztés; Belgyógyászat; Ortopédia; Sportpszichoilógia; Sportpedagógia; Edzéselmélet; Digitális adatkezelés; Szakirányú jogi ismeretek

2. Szakmai törzsanyag

18 Kredit

 Úszás; Funkcionális gimnasztika, stretching; Rekreációs és gyógyúszás elmélete és módszertana; Sportmenedzsment; Sportsérülések elsősegélynyújtása; Kiegészítő sportágak; Vízi játékok elmélete és gyakorlata

3. Szakmai gyakorlat

17 Kredit

 Egyéni gyakorlat, Csoportos gyakorlat, Rekreációs és gyógyúszás-vezetés gyakorlat

4. Szakdolgozat:

8 Kredit

Összesen:

60 Kredit

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. habil. Simon István Ágoston
dékánhelyettes, egyetemi docens
(+36 99) 518-931
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Tanárképző Központ hivatalos email cím
Tanárképző Központ