Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterület

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

 

Általános tájékoztató

A képzésért felelős szak: Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen

A képzés kódja: TTOVGOP

Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6

A szakirányú továbbképzési szakképzési formája: Levelező tagozat

Képzés szintje: pedagógusképzés

A felvétel feltételei:        

  • Óvodapedagógus és tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség
  • Minimum 3 éves időtartamú pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszonyt igazoló lap

Képzési időtartama: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzés költsége/félév: 120.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Felvi.hu tájékoztató: hamarosan

Szakfelelős oktató: Dr. habil. Simon István Ágoston

Elérhetősége: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés célja:

A képzés célja, olyan pedagógusok képzése, akik az alapképzési szakokra épülő általános és specifikus ismeretek birtokában alkalmassá válnak a 3-14 éves korú gyermekek prevenciós/korrekciós- és gyógytestnevelési feladataiknak ellátására, továbbá a hallgatók egységben lássák a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi léthez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzenek, mellyel nagymértékben segítik a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.

 

A képzési idő

Négy félév, 360 tanóra

 

Kötelező témakör: 

A képzés során megerősítendő kompetenciák, ismeretek, az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, elvárt szakmai attitűdök:

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A gyakorlati tevékenységének tapasztalataira építve a pedagógus ismeri a pedagógus munkaköröket, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatokat, és tudja a kötelezettségeit, jogait.

Ismeri 

- a törvények hierarchikus rendszerét, utána tud nézni számára fontos szabályozásoknak; 

- az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeit, azok alkalmazási lehetőségeit;

- az intézmények eredményes irányítását, kompetenssé válik a vezető munkájának elemzésére;

- a közoktatásban kötelező minőségfejlesztési munkafolyamatokat, s így tudatosan együttműködik a nevelőtestülettel a tervező, javító, beavatkozó szervezetszintű fejlesztésekbe;

- az EU munkáját, szervezeti felépítését;

- és érti a társadalmi változásokat, a közoktatás összefüggéseit;

- az óvodák/iskolák szervezeti kultúrájának fejlesztési lehetőségeit.

 

Személyes adottságok, készségek:

A végzett hallgatók képessé válnak

- különböző konfliktusmegoldó stratégiák alkalmazására;

- nevelési programjukban leszabályozott értékek szerint nevelésre;

- a nevelőtestülettel történő együttműködésre;

- kompetensen beleszólni a különböző folyamatszabályozásokba;

- a szervezeti fejlesztésekben a PDCA logika alkalmazására;

- az intézményt érintő jogszabályokban történő tájékozódásra;

- a közoktatásban történő folyamatok átlátására.

 

A végzett hallgatók rendelkeznek – a minőségfejlesztési eszközök segítségével – önismerettel és önértékelési képességgel, személyes felelősségérzettel, minőségtudattal, fejlett kommunikációs képességekkel.

Attitűdjeikben megjelenik a társadalmi érzékenység, közösségi felelősségérzet, feladatvállalás és az egészséges életvitel.

Erősödik bennük a csoportos munkavégzés szükségessége, a kollegialitás, a hatékonyság és a munkaszervezés képessége.

Erősödik bennük az emberismeret, a humánus szemlélet, a permanens művelődés igénye és képessége, valamint az egyetemes emberi és nemzeti értékek, erkölcsi normák igényelte felelősségérzet.

Képesek a team munkához szükséges kooperációra.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakon végzett óvodapedagógus, illetve tanító a napi munkája során közvetlenül tudja alkalmazni a megszerzett ismereteket az óvodában, illetve az iskolában. A kapott készségekkel nagymértékben segítheti az intézményi demokratikus szemlélet kialakulását, valamint az intézményeken belüli fejlesztési folyamatokban való tudatos részvételt. 

 

Választható témakör

  

A képzés során megerősítendő kompetenciák, ismeretek, az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, elvárt szakmai attitűdök:

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Az általánosan alapozó tárgyak keretében az alapképzési szakokon megszerzett és kialakított kulcskompetenciákon túl az egzisztenciális kompetenciák megszilárdításával és bővítésével olyan szakmai felkészültség elsajátíttatása, amely a képzési célban megfogalmazott speciális feladatok felelősségteljes ellátásához szükséges:

- a gyermek- és gyógytestnevelés anatómiai és élettani alapjainak megismertetése és elemzése,

- a mozgásfejlődés és fejlesztés során a differenciálás pedagógiai és pszichológiai alapjainak együttes megjelenítése a terhelhetőség optimális szintjének tervezéséhez és szervezéséhez,

- az egészségfejlesztés komplex értelmezésével, elméleti és gyakorlati tartalmának innovációjával új tudáselemek létrehozása,

- átjárható tudás kialakítása a meglévő és a képzés általános alapozó tárgyaiban szerzett ismeretek együttes alkalmazásával.

 

A szakmai alapozó tárgyak tananyagának feldolgozása során további, újabb szakmai kompetenciák alakulnak ki. Ezek motívum- és tudásrendszerében egységben jelenik meg az óvodapedagógus, tanító prevenciós, korrekciós és gyógytestnevelésre szerveződött egzisztenciális kompetenciája:

- a mozgásfejlődéssel és fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai ismeretek elsajátítása,

- a testkulturális ismeretek bővítése és alkalmazása, a testnevelés sajátos feladatainak eredményes ellátása,

- mozgásterápiával és mozgásjavítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával tárgyiasult, eredményekben is mérhető tudás kialakítása,

- kommunikációs technikák széles körű alkalmazása, 

- a probléma-felismerés és -megoldás lehetőségét biztosító speciális kompetenciák kialakítása,

- az egészségnevelés feladatainak alkalmazásképes tudása,

- a 3-14 éves korú gyermekek testi fejlettségének és motorikus szintjének megismerését elősegítő technikák elsajátítása,

- az óvodai és/vagy iskolai prevenciós/korrekciós és gyógytestnevelés ellátásához szükséges speciális komplex tudáselemek megszilárdítása.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Az alapozó tárgyak keretében az óvodai/iskolai gyógytestnevelés megvalósításához szükséges szakképzettség megszerzése a mindennapok pedagógiai gyakorlatában az alaptevékenységet irányító pedagógusok tevékenységébe beépülve vagy kiegészítve a szakellátást biztosítja azáltal, hogy:

- a többségi intézményben a végzettek felvállalhatják a szomatikus prevenció/korrekció feladatainak elvégzését,

- a leggyakoribb mozgás-rendellenességek javítására speciális csoportokba szerveződve történhet a fejlesztés,

- a végzettek kistérségi társulások pedagógiai szakszolgálatában végezhetnek gyógytestnevelési tevékenységet,

- az óvodák/iskolák szakmai munkaközösségeinek vezetésében és irányításában eredményesen hasznosíthatók a szakképzésben szerzett többletismeretek.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Kötelező terület: 55 kredit 

 

Általánosan alapozó tárgyak a szakvizsga tárgyai: 29 kredit

Vezetési ismeretek; Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek; Minőségirányítási alapismeretek; Tanügyigazgatási ismeretek; Európai Uniós ismeretek.

 

Szakmai alapozó tárgyak: 19 kredit

Pedagógus szerepek, pedagógus etika; Szervezetfejlesztés; Differenciálás pedagógiája; Andragógia; Szegregáció, integráció; Pedagógiai kutatásmódszertan.

 

Gyakorlati képzés és készségfejlesztés: 7 kredit

Kommunikációs technikák;  Mentálhigiénés alapismeretek.

 

Választható terület: 55 kredit

 

Általánosan alapozó tárgyak: 10 kredit

Mozgásfejlődés; Anatómia elméleti ismeretei; Élettan.

 

Szakmai alapozó tárgyak: 31 kredit

Testkultúra elmélet és módszertan; Atlétika; Torna; Testnevelési játékok; Sportjátékok; Úszás és vizigyakorlatok; Belgyógyászat; Ortopédia; Mozgásterápia és módszertana; Gyógytestnevelés; Teljesítménydiagnosztika.

 

Gyakorlati képzés és képességfejlesztés: 12 kredit

A gyakorlati képzés és képességfejlesztés ismeretkörei olyan tananyagot tartalmaznak, amely a szakképzettség elméleti és gyakorlati tudnivalóinak együttes megjelenítését igénylik:

Funkcionális gimnasztika; Gyakorlatelemzés; Gyermektorna vezetési gyakorlat; Gyógytestnevelés vezetési gyakorlat.

 

Szakdolgozati konzultáció: 2 kredit

 

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

 

Záróvizsgára bocsátás feltételei

  • A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
  • A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

 

A záróvizsga részei

  • A szakdolgozat megvédése
  • Komplex szóbeli vizsga

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. habil. Simon István Ágoston
dékánhelyettes, egyetemi docens
(+36 99) 518-931
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Tanárképző Központ hivatalos email cím
Tanárképző Központ