Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Hitéletre nevelés az óvodában szakterületen

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

 

 

I.  Általános tájékoztató

A képzésért felelős: Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

Szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Hitéletre nevelés az óvodában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott hitéletre nevelő óvodapedagógus

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján

A képzés kódja: TTOVHZO

Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása:    ISCED 6

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: Levelező tagozat

Képzési területe: pedagógusképzési terület

Részvétel feltételei / A felvétel feltételei:

Óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettség

és

Minimum 3 éves időtartamú pedagógus-munkakörben eltöltött és igazolt szakmai gyakorlat

Egyházi elbeszélgetés, plébánosi ajánlás

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszony igazolás

Képzési időtartama: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzés költsége/félév: 120.000 Ft/félév

Képzés gyakorisága: havonta

Képzés helyszíne: Sopron

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés 

 

Szakfelelős oktató: Dr. Frang Gizella egyetemi adjunktus

Elérhetőség: frang.gizella@uni-sopron.hu

 

A képzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

 

 A képzés célja:

Olyan pedagógusok képzése, akik alapos tudással felvértezve sikeresen helytállnak a XXI. század kihívásai közepette. Olyan nevelő képzése, aki képes a vallásos élet hagyományainak megfelelő pedagógiai eszközökkel kiegészíteni az általános óvodai programokat, alkalmazni tudja a képzésben lévő általános és a speciális tárgyak tanulása során elsajátított ismereteket a gyermekek napi tevékenységének vezetésében. A képzés célja, hogy a keresztény óvodapedagógusok tudatosan alkalmazzák mindazon pedagógiai erényeket, amellyel hitelesen megvalósíthatják a keresztény alapelvek szerinti nevelést, szokássá erősítve a kisgyermek vallásos cselekedeteit.

 

 A szakmai kompetenciák:

 

 Tudása:

-         Ismeri az egyháztörténetet;

-         Ismeri a hitélet alapját képező dogmatikát;

-         Ismerete szélesedik a keresztény művészetek történetével, eszközeivel, jellemzőivel.

-         Tájékozott az egyház hitéleti szerepével, valamint helyével és jelentőségével kapcsolatban;

-         Ismeri a hazai gyermekvédelmi munka jelzőrendszeri és szakmaközi együttműködési formáit;

-         Ismeri a köznevelés intézményrendszerének működését, hatékony irányítását és fejlesztését;

-         Tisztában van az oktatás-nevelés újszerű hazai és EU-prioritásainak alkalmazásával a gyakorlatban

 

 

 Képességei:

-         Képes elhelyezni a kereszténység szerepét és lehetőségét a mai gondolkodásban;

-         Képes felismerni saját szakmai és emberi lehetőségét a mikro- és makro-környezetének alakításában, a rábízottak világlátásának erősítésében;

-         Képes átadni az örök értékeket (hit, szeretet, erkölcs) a mindennapi nevelésben;

-         Képes keresztény módon korunk kihívásaira válaszolni;

-         Képes keresztény szellemben kidolgozni és lebonyolítani a nevelési programokat, valamint az intézményhez kötődő szabadidős tevékenységeket;

-         Képes egészséges lelkületű és szellemű gyermekeket nevelni;

-         Képes a prevenciós, rehabilitációs programok kidolgozására, lebonyolítására;

-         Képes az óvodai mentálhigiénés, egészségfejlesztő programok szervezésére, vezetésére;

-         Képes jól kommunikálni a gyermekekkel, a szülőkkel és munkatársaival;

-         Képes kreatívan adaptálni a különböző feladatokat;

-         Képes a gyermekigények feltárására és elemzésére;

-         Képes az intézmény fejlesztésére és vezetésére;

-         Képes az intézmények, szervezetek menedzselésére;

-         Képes alkalmazkodni az intézmény célkitűzéseihez és munkatársaihoz;

-         Képes alkalmazni a különböző módszereket;

-         Képes fejleszteni a képzési célokat.

 

Attitűdje:

-         A keresztény tanítások szerint érzékeny és nyitott a gyerekek és felnőttek felé;

-         Fogékony és megértő másokkal, és hívő emberként a példa erejével „tanít”;

-         Megfelelően értelmezi a kereszténység és nemzeti identitás kapcsolatát;

-         Elfogadó, befogadó szemlélete a hit erkölcsi értékeiben gyökerezik;

-         Nyitott a korszerű pedagógiai módszerekre;

-         Elkötelezett a keresztény tanítások iránt, s ezeken keresztül segíti a rábízottak fizikai és a mentális egészségének kialakítását, szellemi gyarapodását;

-         A képzés során jó kommunikációs képességekre tesz szert, amely segíti a problémás esetek megbeszélését a szülőkkel és más szakemberekkel;

-         Toleranciát és empátiát mutat és gyakorol a másság iránt, pedagógusi motiváltságuk és rugalmasságuk gazdagodik.

 

Autonómiája és felelőssége:

 

-    A kisgyermeknevelés területén önálló és kezdeményező szerepet vállal az általa elfogadott társadalomfelfogás érvényesítésében;

-         Saját szakmai közegében olyan egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását;

-         A szakmai közösség elvárásai szerint képes a nevelésben meglévő összetett feladatok elvégzésére, illetve irányítására.

-         Felelősséggel szervezi munkáját, felelősen képviseli szakmáját és egyházát;

-         Felelősséget vállal az általa összeállított szakmai programokért, tudatában van azok lehetséges következményeivel;

 

 

 A képzési idő

 Négy félév, 360 tanóra

 A képzésben az elmélet és a gyakorlat arány: 47% - 53%  

 

A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Kötelező ismeretek: 55 kredit

Elméleti alapok

Az elméleti ismeretekben érintjük a közoktatás és köznevelés szabályozásának, működtetésének, minőségbiztosításának elméleteit. A hallgatók megismerik a művelődéstörténet, nemzeti identitás átszövésével a közoktatási intézmények innovatív, fejlesztési lehetőségeit. Kiemelt figyelmet fordítanak az ismeretek elsajátítása alapján a tehetséges, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű gyermek és tanuló nevelésére.

Vezetői ismereteikkel megfelelő intézményi légkör kialakításával a pedagógiai folyamatokat sikeresen szervezik. Az egészséges életmód elméleteit és módszereit sajátítják el.

 

Gyakorlati ismeretek

Napjainkban a tudástartalom elsajátíttatása mellett nagy hangsúlyt kap a köznevelésben az erkölcsi fejlődés biztosítása, és az etika a köznevelés aspektusából. A pedagógiai szemléletváltozás követi a társadalmi esélyegyenlőség és inkluzivitás gyakorlatát, valamint a pedagógus életpálya modellt támogató mentor attitűd és praktikum megjelenése is kiemelt téma.

 

Szakmai ismeretek – Módszer specifikus ismeretek: 55 kredit

 

 

 

Általános elméleti alapok:

Az elméleti szegmens érinti a hitéleti és társadalomtudományi valamint az egyháztörténeti, liturgiai ismereteket. Ide kapcsolódik a hitéleti nevelés pedagógiája, az egyházjog ide vonatkozó passzusai, a katolikus erkölcs alapkérdései, az egyházi szövegek, gyermeknarratívák vizsgálata, az egyház és média kapcsolatának jellemzői valamint a biblia természet- és környezetképe.

Speciális ismeretek:

A speciális ismeretköröket felsorakoztató tantárgyak segítenek elmélyíteni és integrálni az elméleti bevezetőben már részben elhangzott módszertani ismereteket, ugyanakkor újakkal is kiegészítik. Így megjelenik a hittani alapismereteket feldolgozó speciális ismereteket nyújtó óra, a szakrális néprajzban megjelenő szentek és legendáikat ismertető szeminárium, az egyház társadalmi tanítását taglaló kurzus, a liturgikus zenét megismertető tantárgy, valamint az egyházi művészetek (építészet, képzőművészet) történetének vázlata.

Gyakorlati képzés:

A gyakorlatorientált terület magába foglalja a hitéleti nevelésben alkalmazható drámajátékokat, a Biblia Istenképének megismerését, a liturgikát, a keresztény lelkiség vizsgálatát, az egyháztörténet megismerését valamint a liturgikus zene gyakorlatát, az elméleti ismeretek gyakorlatba történő integrálásán keresztül.

A szakirányú továbbképzési szak szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Közigazgatási és vezetési ismeretek, A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet,
Intézmény és környezete, A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, Integráció és szegregáció kérdései, Szakmai önismeret és önreflexió, A gyermekvédelem, EU-ismeretek
és prioritások, A pedagógus és intézménye, Személyiség- és kommunikációfejlesztés,
Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés, Sajátos pedagógiai módszereket igénylő személyek nevelése és oktatása

Választáson alapuló ismeretkörök: 55 kredit
Szakmai ismeretek - kötelező szakmai alapozó modulok: 31 kredit
Hittani alapismeretek; A katolikus erkölcs alapkérdései; Liturgika; A hitéletre nevelés módszertana; Egyházjog – gyermek és család; Egyházi szövegek, gyermeknarratívák;
Szentek és legendák a szakrális néprajzban; A liturgikus zene; Drámajátékok a szakrális néprajzban ismeretkör/ismeretek                                                       
                                                      
Szakmai ismeretek – szakmai törzsanyag: 24 kredit
A keresztény lelkiség; A Biblia Isten-képe; Az egyház társadalmi tanítása és a keresztény szocializáció; Az egyháztörténet vázlata; Egyház és média; A liturgikus  gyakorlata; Természet- és környezetkép a hitéletre nevelésben; Az egyházi művészet története- építészet; Az egyházi művészet története – képzőművészet ismeretkör/ismeretek
    
Szakdolgozat: 10 kredit

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

A kötelező kollokviumok száma: 18.

A félévközi jegyek száma: 19.

A korábban szerzett ismeret a jelen szakirányú továbbképzési szak követelményrendszerében felsorolt ismeretanyaggal egyenértékű, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os.

 Szakdolgozat:

A képzés szakdolgozat készítésével, védésével és a záróvizsga letételével zárul.

•        A szakdolgozat kreditértéke: 10 Kredit

A szakdolgozat a hitéletre neveléshez kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.

•        Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása az 1. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozat leadásakor a legalább három alkalommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.

 

Záróvizsgára bocsátás feltételei

-         A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)

-         A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

 

 A záróvizsga részei

-         A szakdolgozat megvédése

-         Komplex szóbeli vizsga

 

 Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

-         a szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,

-         a szóbeli záróvizsga érdemjegye.

 

Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Frang Gizella
adjunktus
(+36 99) 518-948
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Tanárképző Központ hivatalos email cím
Tanárképző Központ