Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Küldetés-nyilatkozat

1. A Kar általános küldetése

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar küldetésének tekinti, hogy hallgatói számára magas színvonalú, széles spektrumú képzési kínálatot nyújtson az alapdokumentumaiban meghatározott képzési területeken és szinteken. Továbbképzései, felnőttképzései által kívánja szolgálni az egész életen át tartó tanulás lehetőségét.

A Kar arra törekszik, hogy a társadalom- és a humántudományok – elsősorban a kisgyermeknevelés és szociális területeken – az alap- és alkalmazott kutatások bázisa legyen, tudományos hátteret biztosítva ezzel a Kar oktatási és innovációs feladatainak.

Küldetésünknek tekintjük a határainkon inneni és a külhoni szakemberek képzésének és továbbképzésének ügyét, ezzel is szolgálva a magyar nemzet egységét.

Oktatási és kutatási tevékenységünk minőségi ellátásán keresztül kívánunk hozzájárulni régiónk, országunk fejlődéséhez, a jövő értelmiségének kineveléséhez.

A Kar támaszkodik a kor legújabb technikai és módszertani vívmányaira, azokat innovatív módon használja oktatási és tudományos céljainak eléréséhez.

2. A Kar értékorientáltsága

Az intézmény megalapítása óta őrzött egyetemes emberi értékeihez ragaszkodva alakítja képzési és tudományos palettáját. A Kar igazodik a kor kihívásaihoz, szolgálja a fenntartható fejlődést, a „zöld egyetem” üzenetét.

A hallgatók számára biztosítja az esélyegyenlőséget, tehetséggondozással segíti az egyéni életpályák kibontakozását.

3. A Kar kapcsolatrendszere

A Kar tudományos és oktatási stratégiájának kialakításakor messzemenőkig támaszkodik az egyetem hálózatos jellegéből fakadó szinergiák kihasználására. Működő kapcsolatrendszer kiépítésére törekszik a régió társintézményeivel. Hazai és nemzetközi együttműködéssel és mobilitási programok folyamatos szélesítésével törekszik az országos és nemzetközi felsőoktatás aktív részesévé válni.

4. Munkaerőpiaci kapcsolata

A társadalom változásaival párhuzamosan a Kar – képzéseit folyamatosan megújítva – törekszik a tartalmas, gyakorlatorientált és a mindenkori munkaerőpiaci elvárásoknak is megfelelő képzések kialakítására. Célunk, hogy tanulmányaik során hallgatóink olyan szakértelemhez jussanak, amelyek megfelelnek a tudásalapú társadalom hazai és nemzetközi kihívásainak. E cél érdekében a képzéssel összefüggő gyakorlatok során szorosan együttműködünk a régió intézményeivel, kapcsolatot tartunk a Karon végzettséget szerzett szakemberekkel.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek