Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Rekreációs- és gyógyúszás szakterület

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Általános tájékoztató

A képzésért felelős szak: Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Rekreációs- és gyógyúszás szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus rekreációs és gyógyúszás szakterületen

A képzés kódja: TTOVRGU

Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6

A szakirányú továbbképzési szakképzési formája: Levelező tagozat

Képzés szintje: pedagógusképzés

A felvétel feltételei:

A)        Legalább alapképzésben szerzett óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, tanító, gyógypedagógus vagy tanár szakképzettség;

B)        Alapszintű úszástudás (egy úszásnemben)

C)        Minimum 3 éves időtartamú pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszonyt igazoló lap

Képzési időtartama: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzés költsége/félév: 120.000 Ft

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés

 

Felvi.hu tájékoztató

Szakfelelős oktató: Dr. habil. Simon István Ágoston

Elérhetősége: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

 

  A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

 A képzés célja:

A felfokozott életritmus, a munkahelyi stressz, a közép és kelet-európai országokra jellemző napi 10-14 óra munka, a mai kor emberét életterében urbanizálttá, életmódjában ülővé, szerepkésztetésében teljesítménykényszeressé tette. A taposómalomba kényszerült, szorongásokkal terhelt 21. századi embernek szüksége van a rekreációs mentőövre. Csak a fizikailag, szellemileg fitt ember tud megfelelni a kor elvárásainak. Sajnos fiataljaink sem mentesek a felnőttek problémáitól. A növekvő iskolai elvárások, a TV, a számítógépfüggés következtében csökken fizikai aktivitásuk, ami egészségi állapotuk fokozatos romlásához vezet.

Ezek a negatív folyamatok felerősítették az igényt a prevenciós, rehabilitációs és a rekreációs mozgásformák iránt. Az úszás egészségfejlesztő, prevenciós, rehabilitációs hatásáról már többen írtak. A szülők is egyre nagyobb mértékben felismerték, hogy gyermekeik egészségi állapotára, egészséges életmódjuk kialakítására jótékonyan hat a rendszeres úszás. Ezen folyamatok indokolják, hogy a gyermekkori úszásoktatásba, úszóedzések vezetésébe minél több pedagógus végzettségű szakembert vonjuk be.

Mind ezek jól illeszkednek az EU elvárásaihoz, az élethosszig tartó tanuláshoz. A pedagógus szakvizsga elősegíti, hogy a részt vevő pedagógusok fejleszthessék pedagógiai ismereteiket és képességeiket, ami által fejlődhessen oktató-nevelő munkájuk. A pedagógusi szakvizsgára felkészítő képzésünk során a pedagógusok kompetensekké válnak a pedagógus munkakörök, illetve a gyermekintézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

 Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről az oktatásban és nevelésben. Kompetensekké válnak az intézmények szakszerű irányítására, működésére, mind e mellett személyi és szociális kompetenciáik is bővülnek.

A képzés célja, hogy az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása révén a pedagógus tegyen szert olyan tudásra, amely alkalmassá teszi:

 • A köznevelési intézményrendszerének hatékony irányítására;
 • Az oktatás-nevelés újszerű hazai és EU-prioritásainak alkalmazására a gyakorlatban;
 • Az integráció és szegregáció megvalósítására;
 • A sajátos nevelési igénnyel rendelkezők újszerű megközelítésére a nevelés-oktatásban;
 • A hátrányos helyzetből adódó lemaradások, részképesség - kiesések megfelelő értelmezésére és kezelésére;
 • A rekreációs – és gyógy úszás edzések tervezésére és vezetésére;
 • A rekreációs-és gyógy úszás edzések szervezeti kereteinek anyagi, személyi feltételeinek biztosítására;
 • A szervezeti keretek menedzselésére.

 A képzési idő

Négy félév, 360 tanóra

A képzésben az elmélet és a gyakorlat arány - 42/58%.

 

 A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb tanulmányi területei és arányai

Az általános elméleti alapok és a speciális ismeretek valamint a gyakorlat arányosan oszlik meg a képzésben, melynek tartalmát a képzés tantárgyi felosztásában érvényesül.

 

Tanulmányi terület és arányok

Kredit

Kötelező ismeretek (45 %)

55

Elméleti alapok (62%)

Az elmélet alapok megismerését biztosító tárgyak a közoktatási, közigazgatási ismeretek, pedagógus és intézménye, intézményvezetés és szervezettan, intézményfejlesztés, gyógypedagógiai alapismeretek, pedagógiai tevékenység tervezése és szervezése, gyermek- és ifjúságvédelem, minőségbiztosítás és fejlesztő pedagógia értelmezését, megértését segítik. Sor kerül a szakmódszertanok bemutatására és az ismeretkörökhöz kapcsolódó szükséges kompetenciák kimunkálására. Kiemelt szerepet kap a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése.

Gyakorlati ismeretek (38%)

A pedagógiai paradigmaváltás egyik legfőbb tényezője a pedagógus, a nevelő szakmai tudása, személyisége, az új, megváltozott körülményekhez való kritikus hozzáállása nélkül a pedagógiai praxis reformja nem valósulhat meg. Az iskolának rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel, melyekkel formálni tudja az új, fogyasztói társadalom és a média motorja által hajtott világban élő gyermekeket.  A minőségi oktatás-nevelés, a minőségi tanulás vitathatatlan előfeltétele, a nevelő azon kommunikációs és kapcsolati kompetenciája, mely megteremti a tanulási kedvet, örömöt (flow), a jó hangulatot az intézményben, a családdal és a környezettel. Ennek szolgálatában áll az intézmény és környezete, személyiség- és kommunikációs tréning, csoportos gyakorlatok, helyi programok pedagógiája, integráció és szegregáció, pedagógiai tanácsadás.

Szakmai ismeretek (45%)

55

Általános elméleti alapok (Képzési idő 31%-a)

Az általános sporttudományi elméleti ismeretek megismerését biztosító tárgyak segítik az orvos-és sporttudomány alapjainak megismerését a szakterületre adaptálva. Megismerteti a hallgatókat a gyermekkor alapvető anatómiai változásaival, belgyógyászati- és mozgásszervi betegségeivel, a sportpszichológia, sportpedagógia, az edzéselmélet, a digitális adatkezelés és az alapvető jogi ismeretek alapjaival.

Speciális ismeretek (Képzési idő 33 %-a)

A rekreációs és gyógy úszás céljai szerint különbözik az úszásoktatástól. Ezen célok tisztázása szükséges a hatékony pedagógiai és szakmai munkavégzéshez. A tantárgyak olyan speciális ismereteket nyújtanak, amelyek alkalmassá teszik a hallgatókat a rekreációs – illetve gyógy úszás edzések szervezésére, vezetésére. Kiemelik azokat a pedagógiai, pszichológiai eljárásokat, edzéselméleti ismereteket, amelyek szükségesek ezen a területen folyó hatékony munkához.  Megismertetik a pedagógusokat az alapvető szervezési, menedzselési feladatokkal, s segítik kialakítani a preventív, rehabilitációs szemléletet.

Gyakorlati képzés (Képzési idő 36 %-a)

A gyakorlati képzés során az elméleti ismeretek gyakorlatba történő megvalósítása folyik. Fontos, hogy a hallgatók találkozzanak már tanulmányi idejük alatt a különböző korú, egészségi állapotú gyerekekkel. Ismerkedjenek meg azokkal a feladatokkal, problémákkal, amelyek rájuk várhatnak későbbi munkájuk során. A gyakorlatvezetők segítségével keressék meg a lehető legjobb megoldási lehetőségeket, szerezzenek önbizalmat a gyakorlati munkában.

Összesen 

110

A szakdolgozat kreditértéke 

10

 

 A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök

 

Megnevezés

Kötelező ismeretek

Pedagógus intézménye és környezet; Intézményvezetés és szervezettan; Közoktatási, - igazgatási ismeretek; Személyiség – és kommunikációs fejlesztés (tréning); Helyi programok pedagógiája; Integrációs és szegregáció; Fejlesztőpedagógia; Gyógypedagógia alapismeretek; Gyermek és ifjúság védelem; EU-ismeretek és prioritások; Pedagógiai tanácsadás;

Szakmai ismeretkörök

Gimnasztika, stretching; Edzéselmélet; Sportpedagógia; Rekreációs- és gyógyúszás elmélete, módszertana és vezetés gyakorlata; Gyermek sportanatómiája és élettani alapjai; Csoportos gyakorlat; Sportmenedzsment, Pedagógiai tevékenység tervezése és szervezése; Úszás, vízi játékok elmélete és gyakorlata; Gyermekkor belgyógyászati betegségei, orthopédiai elváltozásai; Sportsérülések elsősegély nyújtása; Kiegészítő sportágak; Szakirányú jogi ismeretek; Egészségfejlesztés; Sportpszichológia; Digitális adatkezelés; Egyéni gyakorlat;

 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a képzés végén esedékes zárófoglalkozásból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze. A korábban szerzett ismeret a jelen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak követelményrendszerében felsorolt ismeretanyaggal egyenértékű, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os.

A kötelező kollokviumok száma: 18.

A gyakorlati jegyek száma: 25.

A zárófoglalkozás értékelése ötfokozatú (1-5) skálán, érdemjeggyel történik.

 

 Szakdolgozat

A szakdolgozat a rekreációs és gyógy úszás alkalmazásához kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.

Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg. A szakdolgozat leadásakor a legalább három alkalommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.

 

Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 • A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

 A záróvizsga részei

 • A szakdolgozat megvédése
 • Komplex szóbeli vizsga
 • Zárófoglalkozás

 

Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

 1. A szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,
 2. A szóbeli záróvizsga érdemjegye
 3. A zárófoglalkozás érdemjegye

Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

Kompetenciák

Kötelező ismeretkörökben:

 • A köznevelési intézményrendszerének működésének ismerete, hatékony irányítása és fejlesztése;
 • Az oktatás-nevelés újszerű hazai és EU-prioritásainak alkalmazása a gyakorlatban;
 • A hallgató a képzés során olyan menedzseri ismeretek birtokába jut, amelyek segítségével képes irányítani az oktatási intézményeket;
 • A pedagógus személyiségformálása az új ismeretek és kompetenciák terén;
 • A pedagógus képességének formálása az integráció és szegregáció terén;
 • A sajátos nevelési igénnyel rendelkezők újszerű megközelítése a nevelés-oktatásban;
 • A hátrányos helyzetből adódó lemaradások, részképesség - kiesések megfelelő értelmezése és kezelése;
 • Jó kommunikációs képességekre tesz szert, amely segíti a problémás esetek megbeszélését a szülőkkel és más szakemberekkel.

Speciális ismeretkörben:

 • A rekreációs és gyógy úszó edzések önálló szervezése, tervezése, vezetése;
 • Az óvodai-, iskolai úszótanfolyamok szervezése, vezetése;
 • A főbb gyermekkori mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek javítására szolgáló úszógyakorlatok illetve edzésprogram kidolgozása;
 • A különböző korosztályú gyerekekre adaptálva rekreációs edzésprogramokat összeállítása;
 • A különböző pedagógiai, sportpedagógiai, sportpszichológiai ismeretük birtokában az adott csoportra legjobban alkalmazható oktatási, nevelési módszereket felhasználni;
 • A gyermekek képességfejlődésének követése digitális adatkezeléssel.

 A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • Köznevelési intézmény működése, irányítása, fejlesztése;
 • Az oktatás-nevelés hazai és EU prioritásai, korszerű oktatási-, nevelési módszerek;
 • A sajátos nevelési igényű gyerekek pedagógiája;
 • Integráció, inklúzió;
 • Edzés elméletének ismerete, adaptálása a rekreációs- és gyógy úszásra.
 • A gyógytestnevelés edzéselméletének adaptálása gyógy úszásra.
 • A főbb gyermekkori mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek ismerete.
 • Sportpedagógiai, sportpszichológiai alapismeretek.
 • A gyermeksport anatómiai, élettani alapjai.
 • Az úszásoktatás, úszástechnika oktatás. 
 • Digitális adatkezelés, szakirányú jogi ismeretek, sportmenedzsment, elsősegélynyújtás.

 Személyes adottságok, készségek:

 • Képes a gyermekigények feltárására és elemzésére;
 • Képes az intézmény fejlesztésére és vezetésére;
 • Képes az intézmények, szervezetek menedzselésére;
 • Képes alkalmazkodni az intézmény célkitűzéseihez és munkatársaihoz;
 • Képes alkalmazni a különböző módszereket;
 • Képes fejleszteni a képzési célokat;
 • Képes a különböző programok (edzés, szabadidő- és sport) kidolgozására és levezetésére;
 • Rendelkezik készségszintű úszótudással három úszásnemben;
 • Rendelkezik a motoros képességek úszás követelményeihez igazodó szintjével;
 • Rendelkezik jó kommunikációs-, szervező-, vezetőkészséggel, kreativitással;
 • Rendelkezik jó egészségi állapottal;
 • Nyitottság, komplex gondolkodás, rendszerszemlélet jellemzi
 • Toleranciát és empátiát táplál a másság iránt. 

 A szakképzettség alkalmazása a konkrét tevékenységrendszerben:

A továbbképzést elvégzett hallgatók képesek:

 • A szakvizsgázott pedagógusok – a továbbképzés elvégzésével – kompetensek lesznek a gyermekintézmények (óvodák, iskolák, gyermekotthonok, lakásotthonok) irányítására, nevelő-oktató programok kidolgozására, fejlesztésére és kivitelezésére.
 • Képesek lesznek továbbá az adott intézmények minőségi munkájának szervezésére és fejlesztésére.
 • Pedagógusi motiváltságuk és rugalmasságuk megnő.
 • Képesek lesznek az intézmények (diák-nevelő) kapcsolatrendszerén és hangulatán javítani.
 • A rekreációs- és gyógy úszó edzések szervezésére, tervezésére, vezetésére.
 • Prevenciós, rehabilitációs programok kidolgozására, lebonyolítására.
 • Iskolai-, óvodai úszásoktatások szervezésére, vezetésére.
 • A különböző rekreációs programok menedzselésére.
 • Korszerű edzésmódszerek, pedagógiai eljárások adaptációjának segítségével hatékony oktatásra a képzési területen.
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. habil. Simon István Ágoston
dékánhelyettes, egyetemi docens
(+36 99) 518-931
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Tanárképző Központ hivatalos email cím
Tanárképző Központ