Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Rólunk

BPK köszöntő.jpg

Sopron Magyarország nyugati határán fekszik, az Alpok lábánál, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 220 km-re. Az ország legősibb városa, hidat alkot az ország nyugati szomszédai közt, s mint a város címere is jelzi, nyitott kapukkal várja hazai és külföldi vendégeit.

Ebben a patinás városban jóformán minden megtalálható, ami vonzerőt jelenthet. A városközpont valóságos műemléki együttes, "tető nélküli múzeum". A történelmi levegőt árasztó belváros hangulatos utcái, gótikus, barokk, és reneszánsz építészeti ritkaságai, történeti emlékei lépten-nyomon megállítják és gyönyörködésre késztetik az utcákon sétálókat.

1921-ben a Trianoni békediktátum Sopront és környékét Ausztriának ítélte. A lakosság hazafias magatartása és a felkelő szabad csapatok hősies küzdelmének eredménye volt a Velencei-egyezmény, ennek értelmében népszavazásnak kellett a város és a vele szomszédos nyolc község sorsáról dönteni.

Az 1921. december 14-én megtartott népszavazáson a lakosság 72,7 %-a Magyarország mellett döntött, s így 1922. január 1-jén Sopront ünnepélyesen átadták Magyarországnak. Hűségéért kapta a város a "Civitas Fidelissima" nevet.

Sopron városban Sopronyi-Thurner Mihály polgármestersége alatt öt textilüzem, két szálloda, tizenkét oktatási épület és két templom épült, a város boldogulásának útját a gyáripar, az idegenforgalom és művelődés fejlesztésében találták meg. A thurner-i várospolitikában központi helyet foglalt el az iskolaváros gondolata. A polgármester személyes érdeme volt, hogy Sopron falai között talált otthonra az 1919-ben elüldözött Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia. Ez a később egyetemi rangra emelt intézmény - az Erzsébet Tudományegyetem soproni Hittudományi Karával közösen "emelte egyetemi várossá Sopront, lerakva azt a tudományos és erkölcsi alapot.

A 2017. február 1-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem Soproni Egyetem néven újult meg, 4 karral: Benedek Elek Pedagógiai Kar, Erdőmérnöki Kar, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar.

A Benedek Elek Pedagógiai Karon BA szintű óvodapedagógus, német nemzetiségi szakirányú óvodapedagógus, Csecsemő- és kisgyermeknevelő és szociálpedagógus alapképzés folyik nappali és levelező tagozaton. Az alapképzéseken kívül karunk akkreditált pedagógus továbbképzési programokat és pedagógus szakvizsgára előkészítő programokat kínál.

Intézményünk három különálló épületben működik. A Ferenczy János utca 5. szám alatti - a múlt század elején épült - főépületben előadó és szemináriumi termek, tornaterem, könyvtár, irodák találhatók. A főépület első emeletén működő könyvtár a karon folyó oktató, kutató és kulturális munkát segítő szervezeti egység. Szakjellegének megfelelően elsősorban a pedagógiai, pszichológiai, társadalomtudományok, irodalomtudományok, néprajz és ezek határterületeinek irodalmát gyűjti. A tudományterület szakirodalmát a mindenkori képzési struktúra határozza meg. Számos szépirodalmi és gyermekirodalmi művet vásárol és kölcsönöz hallgatóinknak és a város művelődő, olvasó közönségének. A könyvállomány nagysága 55.000 kötet és több mint 100 CD használható. A könyvtárban található az intézményünk által előfizetett 160 féle magyar- és idegennyelvű folyóirat is.

A Lewinszky Anna Gyakorló Aranykapu Tagóvoda a kar parkjában, míg a másik gyakorló intézmény  a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda a kar épületétől nem messze, a Zsilip utca 1. szám alatt működik.

Az óvodapedagógus képzés fő irányvonala, hogy olyan értelmiségi szakembereket képezzen, akik megalapozott általános és szakmai műveltséggel rendelkeznek. Képesek az óvodáskorú gyermekek fejlesztésére, a családdal és a társadalmi környezettel együtt az egyetemes és nemzeti értékeket közvetíteni. Olyan pedagógusok képzése, akik gazdag érzelmi beállítódással a nevelésben az ön- és emberismeretet, gyermekközpontúságot tartják szem előtt.

Óvodapedagógus hallgatóink az egyetem két gyakorló és területi óvodákban szereznek gyakorlati tapasztalatokat a gyakorlatvezető óvodapedagógusok útmutatása alapján.

A német nemzetiségi szakirányú óvodapedagógus hallgatók is az egyetem gyakorló óvodáiban a nemzetiségi csoportokban sajátítják el a gyakorlati nevelő-oktató munkát, a területi és a nyári óvodai gyakorlatot általában Ausztriában teljesítik.

Hallgatóink többször szerepeltek sikeres pályamunkákkal az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A közművelődés területén művésztanáraink rangos eredményeinek köszönhetően megbecsült helyet sikerült kivívnunk a város kulturális közéletében. Évente megrendezésre kerül a Szép Magyar Beszéd Verseny, a Népdaléneklési Verseny, a Mesemondó Verseny, a Benedek Elek-nap és a Magyar Tudomány Napja Konferencia.

A szociálpedagógus szak olyan szakembereket képez, akik érzékenyek a szociális munka iránt, szociális kompetenciájuk magas, ismerni és kezelni képesek a gyermek és ifjú korosztály kapcsolati és szociális problémáit, minősítés, meg- és elítélés nélkül. Akik fejlődési, tanulási és kapcsolati problémákat egységben képesek látni. A problémák kezelésére információkkal, színterekkel rendelkeznek és ezek egységét az érintett személyekkel, gyermekekkel és családjukkal, valamint nevelőkkel és egyéb szakemberekkel együttműködve képesek koordinálni úgy, hogy a környezet erőforrásai mozgósuljanak a gyermek, a fiatal "én" funkcióinak helyreállításában. Segíteni tudja az optimális életvezetést a gyermek és családja vonatkozásában, ha kell, szakemberek együttes munkájának szervezésével is.

Különös hangsúlyt fektetnek a problémás élethelyzetek megelőzésére, de alkalmazzák a javítást szolgáló - állami, szociális, oktatási, egészségügyi -intézményi és társadalmi - szociálpolitikai, jogi érdekérvényesítő, gyermekjóléti, gyermekvédelmi -szolgáltatásokat, erőforrásokat is.

Szociálpedagógiát tanuló hallgatóink együttműködési megállapodások alapján óvodákban, iskolákban, kollégiumokban, gyermekotthonokban, egyéb szociális intézményekben, szociális hivatalokban, gyámhivatalokban, kórházakban, speciális nevelő-oktató intézményekben, börtönökben töltik gyakorlati idejüket tereptanárok vezetésével.

Karunk rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek szükségesek az igényes oktatáshoz, tanuláshoz. Városunk földrajzi elhelyezkedése, idegenforgalmi látványosságú építészete, tudományos és művészeti élete, szociális hálózata mind-mind arra ösztönöz, hogy az általunk oktatott szakok alapos megismerése mellett igazi értelmiségi polgárrá váljanak hallgatóink.

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek