Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Tantárgyi követelmények (ősz) - Erasmus+ mobilitáson részt vevő hallgatók részére

Óvodapedagógus és Nemzetiségi OP BA szak III. félév (II. évf.)

Kötelező tárgyak

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVPH1040 Óvodapedagógia Pásztor Enikő A tantárgy tematikájában szereplő szakirodalom egyéni feldolgozása és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megismerése, annak tartalmának elsajátítása. Az aláírás feltétele egy 4-5 oldalas beadandó dolgozat elkészítése a fogadó ország óvodai neveléséről. A dolgozatban a hallgató az elméleti összefoglaló után egy óvodalátogatás tapasztalatait is írja le. A dolgozatot a kar honlapján található szakdolgozati formai és hivatkozási rend szerint kell elkészíteni. Határidő: a szorgalmi időszak utolsó hete. A tantárgy kollokviummal zárul. A vizsgaidőpontot az oktatóval kell e-mail-en egyeztetni!
BBNXXXH1010 Neveléstörténet I. Dr. Patyi Gábor Beadandó dolgozat készítése. Terjedelem: 5-7 oldal, felhasznált irodalomjegyzékkel. Téma: szabadon választott neveléstörténeti téma, melynek azonban kötődnie kell az Erasmus fogadóintézmény (ország) neveléstörténetéhez. Nagyon fontos, hogy helyi szakirodalmat használjon! Határidő a szorgalmi időszak utolsó napja. Beadás módja: email-en.
BBNXXXH1023 Neveléstörténet I. Prof. Dr. Kéri Katalin  
BBNOVPH1045 Pedagógiai pszichológia Dr. Zsubrits Attila Zsubrits Attila (2018): Neveléslélektan óvodapedagógia szakos hallgatók című tankönyv témaköreinek elsajátítása (A könyv a közös évfolyam e-mailen elérhető lesz majd). Valamint egy szemináriumi dolgozat elkészítése 4-5 oldalas terjedelemben minimum 2 szakirodalom felhasználásával a fenti jegyzet alapján, amelynek az utolsó fejezetében (111. oldal) található módszerek közül egyet kell kiválasztani, és egy kisgyerek rajzát, illetve szóbeli információit az ottani szempontok alapján elemezni. Az önálló munkát tehát előzze meg egy rövid releváns elméleti bevezető is! A dolgozat leadásának határideje a szorgalmi időszak utolsó napja.
BBNXXXH1011 Népköltészet Dr. Molnár Csilla A kollokviumra bocsátás egyik feltétele Zilahi Józsefné: Mese-vers az óvodában című könyv szöveggyűjteményi részéből egy magyar népmese elemzése: a mese rövid tartalmi kivonata, hely- és időviszonyok jellemzői, szerkezeti vizsgálat, jelképek (szimbólumok) feltárása, mesenyelvi fordulatok kigyűjtése. Mindezek alapján önálló, személyes értelmezés megfogalmazása a választott meséről.
Az aláírás megszerzéséhez a másik teljesítendő feladat népköltészeti (mondóka) memoriterek számonkérése (a szövegeket elektronikus formában minden hallgató megkapja).
A vonatkozó szakirodalom az évfolyam levelező címére kiküldött tantárgyi tematikában szerepel, illetve hallgatói kutatómunkával kiegészíthető. Terjedelem: 5-6 oldal. Formátum, hivatkozások: a BPK honlapon szereplő szakdolgozatra vonatkozó előírások. Beadási határidő: a szorgalmi időszak utolsó hete.
BBNOVPH1037 Óvodai matematikai nevelés Kissné Dr. Zsámboki Réka Zsámboki Károlyné dr.: Óvodai matematikai nevelés c. kötelező irodalom elsajátítása egyéni munkában, valamint 5-6 oldalas beadandő dolgozat a fogadó ország óvodai matematikai nevelésének elméleti hátteréről és gyakorlati megvalósításáról. Határidő: a szorgalmi időszak utolsó hete. Formátum és hivatkozások a szakdolgozati követelményeknek megfelelően. (Lásd: kari honlap)
BBNOVPH1050 Természetismeret és gyak. az óvodában I. Dr. Hartl Éva A tantárgyi tematikában szereplő kötelező irodalom elsajátítása egyéni munkával történik. A tantárgy a kollokviummal zárul. A vizsgaidőpont egyeztetése az oktatóval torténő egyeztetés alapján a vizsgaidőszakban zajlik.A kollokviumra bocsátás feltétele egy,az óvodás korosztálynak megfelelően megtervezett útvonal bemutatása, fényképes dokumentációval.A dolgozat az útvonalterv mellett tartalmazzon a séta során megfigyelt 5 érdekes növény és/ vagy állat bemutatást tudományos és gyermek által érthető módon. (A dolgozatot e-mailen a tárgy oktatójához kell elküldeni. Határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja előtt 7 nappal)
BBNOVPH1038 Óvodai zenei nevelés I. Árvayné Nezvald Anett  Forrai Katalin: Ének az óvodában könyvének elméleti, módszertani fejezeteinek elsajátítása egyéni munkában.  A tárgy kollokviummal zárul, ennek időpontja a megadott vizsgaidőpontok egyike. Amennyiben szükséges, külön egyeztetés az oktató megkeresésével történik. Ezen kívül a tárgy gyakorlati részének teljesítéséhez elvárás a tematikában megtalálható kötelező dalok éneklése és furulyázása kívülről, kotta nélkül, és egy Ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység tervezet elkészítése a megadott szempontok alapján.  Ennek beküldési határideje: szorgalmi időszak vége. 
BBNOVPH1038 Óvodai zenei nevelés I. Révészné Pálfi Krisztina

Forrai Katalin: Ének az óvodában könyvének elméleti, módszertani fejezeteinek elsajátítása egyéni munkában.  A tárgy kollokviummal zárul, ennek időpontja a megadott vizsgaidőpontok egyike. Amennyiben szükséges, külön egyeztetés az oktató megkeresésével történik. Ezen kívül a tárgy gyakorlati részének teljesítéséhez elvárás a tematikában megtalálható kötelező dalok éneklése és furulyázása kívülről, kotta nélkül, és egy Ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység tervezet elkészítése a megadott szempontok alapján.  Ennek beküldési határideje: szorgalmi időszak vége. 

BBNOVPH1033 Népművészet, kézművesség Somogyi Anett

Kettő karkötő készítése más-más csomózási/fonási technikával (makramé, indiáncsomózás,  kumihimo, körmönfonás..stb).

Kis szövőkereten szövött lap készítése, vízszintes, függőleges csíkokkal, egyszerű mintával (négyzet, háromszög).

Őszi termésekből figurák készítése.

Karácsonyi dísz hajtogatása papírból.

A feladatok megbeszélése miatt email-ben történő megkeresést kérnék!

Beadási határidő a szorgalmi időszak utolsó hete.

BBNOVPH1033 Népművészet, kézművesség Dr. Gáspárdy Tibor Zoltán Állatfigurák mintázása gipszből és alufóliából
Batikolás
Egyszerű szövés
Betlehem készítése agyagból
Mézeskalács díszek készítése
BBNOVPH1053 Testnevelés módszertana: atlétika Szilva Zsuzsanna Az óvodai testnevelés mozgásrendszerének feldolgozása az atlétikai mozgásanyagra fókuszálva, valamint az atlétika mozgásanyagát segítő testnevelési játékok feltérképezése. Írásban egy megbeszélt atlétika mozgásanyagát tartalmazó foglalkozásvázlat tervezése.
Lehetőség szerint a kiutazás előtt az atlétikai mozgások bemutatása:
- Cooper futóteszt (min.szint 1800m)
- Távolugrás helyes technikával (3m)
- Kislabdahajítás helyből vagy nekifutásból (20m)
BBNOVPH1053 Testnevelés módszertana: atlétika

Reiner Dóra

Az óvodai testnevelés mozgásrendszerének feldolgozása az atlétikai mozgásanyagra fókuszálva, valamint az atlétika mozgásanyagát segítő testnevelési játékok feltérképezése. Írásban egy megbeszélt atlétika mozgásanyagát tartalmazó foglalkozásvázlat tervezése.
Lehetőség szerint a kiutazás előtt az atlétikai mozgások bemutatása:
- Cooper futóteszt (min.szint 1800m)
- Távolugrás helyes technikával (3m)
- Kislabdahajítás helyből vagy nekifutásból (20m)

Választható tárgyak

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNXXXH2001 Szociálpszichológia Dr. Zsubrits Attila Szabó István: Bevezetés a szociálpszichológiába című tankönyv témaköreinek elsajátítása (A könyv elérhető a könyvtárban). Valamint egy 4-5 oldalas szemináriumi dolgozat elkészítése minimum 2 szakirodalmi felhasználásal, amelyben valamelyik szociálpszichológiai témához kapcsolódóan bemutatásra kerül egy gyakorlati példa, eset, jelenség elemzése. A dolgozat leadási határideje: szorgalmi időszak utolsó napja.
BBNXXXH2011 Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata Dr. Molnár Katalin Készítsen 4 oldalas összefoglalót az adott ország, város fenntarthatósági céljairól, lehetőségeiről az EU 2015 Fenntarthatósági Célok egyes pontjai alapján. Nem szükséges minden pontot érinteni, csak azt, ami az ország, város szempontjából fontos.A dolgozatot szabadon (papír nélkül!) kell hazaérkezés után személyesen bemutatni, az írásos anyagot pedig elektronikusan leadni.Fontos az irodalmi hivatkozás: Fenntarthatósági Stratégiákra, szakcikkekre az adott ország, város viszonylatában.
BBNOVPH2002 Kisgyermekkori beszédzavarok Dr. Závoti Józsefné Házi dolgozat beadása. 6.oldal.Téma: 1.Gyermekkor nyelvi és/vagy beszédfejlődési elváltozást tüneti, oki és megjelenési leírása megadott szakirodalom alapján. 2. Négy-hat éves magyar nyelvű gyermek artikulációjának megifgyelése, annak rögzítése, a tapasztalatok értelmezése. 3. 6-6 hallási differenciáló képességet és ajak- és nyelvügyesítő gyakorlatokat gyűjtsön, és rögzítsen a dolgozatban.
BBNXXXH2017 Vízi gyakorlatok, gyógyúszás Dr. habil. Simon István Ágoston Hospitálás az uszodában 6 alkalom. A vizsgaidőszakban tudja teljesíteni (januárban).
BBNOVPH2001 Gyógypedagógiai alapismeretek Dajcs Bernadett  

Német nemzetiségi szakirány

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVND1001 Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata Babai Zsófia A hallgatók megkapják e-mailben az eddigi gyakorlathoz hasonlóan az általam számonkérésre szánt anyagot, abból kell felkészülniük, és hazajövetelük után írásbeli vizsgát tenniük.Kérésem a hallgatók felé, hogy egyénileg jelezzék e-mailben kiutazásukat. 
BBNOVND1011 Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana III Hirschler Erzsébet A hallgatók megkapják e-mailben a kidolgozandó óvodai témát, abból kell felkészülniük, és hazajövetelük után szóbeli vizsgát tenniük.Kérésem a hallgatók felé, hogy egyénileg jelezzék e-mailben kiutazásukat, utána megkapják az anyagot. 
BBNOVND1008 Német nemzetiségi közművelődés Hirschler Erzsébet  Írásbeli beszámoló német nyelven a hagyományápolásról a fogadó ország kisgyermeknevelő intézményeiben. A beszámoló tartalmazza a hagyományok felsorolását, a hagyományápolás módját, A beszámoló terjedelme minimum 3 gépelt oldal (kb. 6.000 karakter), Beadási határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja. (elektronikusan) 

Angol nyelv az óvodában specializáció

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVPE6008 Magyar-angol óvodai módszertan ismeretek II. Dr. Kitzinger Arianna Módszertan: szóbeli vagy írásbeli beszámoló angol nyelven. Két téma közül lehet választani: 1. az adott ország nyelvoktatása (közoktatásban, felsőoktatásban), 2. korai nyelvfejlesztés helyzete az adott országban (lehetőleg gyakorlati tapasztalatok alapján). Írásbeli terjedelme: 4-5 oldal (font: Times New Roman 12, sorköz: 1,5). Szóbeli időtartama: 15 perc (segédeszköz – pl. ppt – használható, de kollokvium jellegű beszélgetés is lehet). FIGYELEM! Van lehetőség önálló kutatásra is (pl. interjúk, megfigyelések, stb.). – előzetes szaktanári megbeszélés alapján! 
BBNXXXE3003 Angol kommunikációs gyakorlatok III. Dr. Didem Kepir-Sávoly Portfolio (Culturgram) készítése a fogadó országra vonatkozóan. A szempontokat a hallgató a kiutazás előtt megkapja, ehhez igazodva tudja elkészíteni az általa választott ország bemutatását angol nyelven, minimálisan 5 oldal terjedelemben. Beadási határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja.

Gyermek és gyógytestnevelés specializáció

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVPH6015 Vízi gyakorlatok, gyógyúszás Dr. Simonné Kajtár Gabriella Hospitálás az uszodában 6 alkalom. A vizsgaidőszakban tudja teljesíteni (januárban).

Kézműves specializáció

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVPH6008 Kerámia I. Somogyi Anett

Egyéni feladatkiadás, email-ben történő megkeresést kérek! A feladatok beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó hete.

 

Óvodapedagógus és Nemzetiségi OP BA szak V. félév (III. évf.)

Kötelező tárgyak

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVPH1020 Fejlesztőpedagógia Dr. Závoti Józsefné Az aláírás feltétele: házi dolgozat beadása. 8. oldal.Téma 1. Tanulási képességet meghatározó 6 részképességet kiválaszt a szakirodalom alapján, melyet magyaráz, és ehhez a Téma 2. 6 részképességhez megfelelő 4-4- játékos fejlesztőgyakorlatot ír le. A szakirodalom a tantárgyi tematikában olvasható.
BBNOVPH1018 Anyanyelvi nevelés gyakorlata Dr. Molnár Csilla A kollokviumra bocsátás feltétele A kommunikációs kompetencia fejlesztése, nyelvi nevelési módszerek és tevékenységek a fogadó országban címmel írásbeli munka elkészítése. Továbbá: három beszédfejlesztő játék ismertetése a beadott írásban.
A vonatkozó szakirodalom az évfolyam levelező címére kiküldött tantárgyi tematikában szerepel, illetve hallgatói kutatómunkával kiegészíthető. Terjedelem: 4-5 oldal. Formátum, hivatkozások: a BPK honlapon szereplő szakdolgozatra vonatkozó előírások. Beadási határidő: a szorgalmi időszak utolsó hete. 
BBNOVPH1018 Anyanyelvi nevelés gyakorlata Kloiber Alexandra  
BBNOVPH1048 Személyiségfejlesztés zenével Révész József

Egy max 2 oldalas beszámoló a fogadó országban, vagy intézményben tapasztalt zenei nevelésről.

 

A hallgató választhat a következő feladatok valamelyikéből:

 

  1. Egy maximum 5, minimum 2 oldalas dolgozat elkészítése, melyben a "Személyiségfejlesztés zenével" kurzus tematikájához tartozó alternatív pedagógiai módszerek (Kokas, Orff, Dalcrose) egyikét bemutatja abból a szempontból, hogy az adott módszertan milyen módon alkalmazható az óvodai zenei nevelésben.

 

  1. A "Személyiségfejlesztés zenével" kurzus tematikájához tartozó alternatív pedagógiai módszerek (Kokas, Orff, Dalcrose) felhasználásával egy saját óvodai zenei nevelés tervezet kidolgozása, melyben az említett pedagógiai koncepciók szemlélete és módszerei érvényesülnek.
BBNOVPH1048 Személyiségfejlesztés zenével Révészné Pálfi Krisztina

Egy maximum 2 oldalas beszámoló a fogadó országban, vagy intézményben tapasztalt zenei nevelésről.

 

A hallgató választhat a következő feladatok valamelyikéből:

 

  1. Egy maximum 5, minimum 2 oldalas dolgozat elkészítése, melyben a "Személyiségfejlesztés zenével" kurzus tematikájához tartozó alternatív pedagógiai módszerek (Kokas, Orff, Dalcrose) egyikét bemutatja abból a szempontból, hogy az adott módszertan milyen módon alkalmazható az óvodai zenei nevelésben.

 

  1. A "Személyiségfejlesztés zenével" kurzus tematikájához tartozó alternatív pedagógiai módszerek (Kokas, Orff, Dalcrose) felhasználásával egy saját óvodai zenei nevelés tervezet kidolgozása, melyben az említett pedagógiai koncepciók szemlélete és módszerei érvényesülnek.
BBNOVPH1032 Művészettörténet kisgyermekped. aspektusai Dr. Kovács-Gombos Gábor Egyéni feladatkiadás, az oktatót email-en meg kell keresni. Tájékoztatni kell az oktatót a fogadó intézményről. A beszámoló szóban történik a vizsgán.
BBNXXXH7002 Szakdolgozat készítés II. konzulensek konzulenssel történő egyeztetés alapján
BBNOVPH1029 Informatika az óvodában Dr. Katona György A tárgy Moodle kurzusán tájékozódjanak a követelményekről, melyeket ott kell majd teljesíteniük.

Választható tárgyak

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNXXXH2010 Erdőpedagógia Dr. Hartl Éva  Az oktatót email-en meg kell keresni. Tájékoztatni kell az oktatót a fogadó intézményről.
BBNXXXH2007 Állatismeret és zoopedagógia Dr. Kollarics Tímea

A kiutazó hallgató keressen fel az adott országban egy olyan állatkertet, ahol zoopedagógiai tevékenység folyik. 4-5 oldalas beadandó dolgozatban mutassa be az állatkert zoopedagógiai kínálatát, tevékenységeit, programjait elméletben és gyakorlatban is, különös tekintettel az óvodás korosztályra. Mindezt fotókkal illusztrálja, amelyekben bemutatja személyes tapasztalatait, látogatásának kiemelt pillanatait. Saját értékeléssel zárja a dolgozatot, amelyben kiemeli pozitív (vagy negatív) tapasztalatait, a követendő módszertani megoldásokat. A dolgozatot szakirodalmi hivatkozásokkal és irodalomjegyzékkel készítse el.

BBNXXXH2009 Család-gyermekvédelmi ismeretek Major Zsolt Balázs Egyéni feladatkiadás, az oktatót email-en meg kell keresni. Tájékoztatni kell az oktatót a fogadó intézményről.
BBNXXXH3027 Portfólió készítés módszertana Dr. Pásztor Enikő

A hallgató 4-5 oldal terjedelemben készítsen egy beadandó dolgozatot az adott ország szakirodalmainak felhasználásával!

Választható témák:

  • A fogadó ország pedagógus minősítési rendszerének bemutatása (Létezik-e a magyarországihoz hasonló pedagógus életpálya modell?)
  • Pedagógus portfólió a fogadó országban
  • Összehasonlító elemzés (a magyar és a fogadó ország pedagógus minősítési rendszerének összehasonlítása)
  • Egyéb, a hallgató által választott téma bemutatása, ami kapcsolódik a kurzushoz tematikájához

Német nemzetiségi szakirány

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVND1014 Német nyelvművelés I., Hirschler Erzsébet A korai nyelvfejlesztés ill. a 2. nyelv elsajátítása kisgyermekkorban az adott országban /4-5 oldal írásban elektronikusan, határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja./
BBNOVND1013 Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana V. Babai Zsófia A hallgatók megkapják e-mailben a kidolgozandó óvodai témát, abból kell felkészülniük, és hazajövetelük után az elméleti részből szóbeli vizsgát tenniük. Kérésem a hallgatók felé, hogy egyénileg jelezzék e-mailben kiutazásukat.
BBNOVND1006 Német nemzetiségi ismeretek I,. Babai Zsófia A hallgatók megkapják e-mailben az eddigi gyakorlathoz hasonlóan az általam számonkérésre szánt anyagot, a kötelező szakirodalmat, abból kell felkészülniük, és hazajövetelük után írásbeli vagy szóbeli vizsgát tenniük.Kérésem a hallgatók felé, hogy egyénileg jelezzék e-mailben kiutazásukat. 
BBNOVND1002 Német és nemzetiségi gyermekirodalom I. Hirschler Erzsébet Az adott országban használatos gyermekirodalom tanulmányozása ill. a tematika anyaga + szakirodalom.
BBNOVND1003 Német és nemzetiségi gyermekirodalom II. Babai Zsófia  

Angol nyelv az óvodában specializáció

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVPE6001 A kétnyelvűség elmélete és gyakorlata I. Dr. Kitzinger Arianna Kétnyelvűség: szóbeli vagy írásbeli beszámoló angol nyelven. Két téma közül lehet választani: 1. az adott ország nyelvi helyzete (hivatalos nyelvek, nyelvpolitika, nyelvi kisebbségpolitika, nyelvhasználat az egyetemen). 2. mennyit és miben fejlődött a nyelvtudásom az Erasmus-félévben (nyelvgyakorlás módszerei, eszközei, lehetőségei). Írásbeli terjedelme: 4-5 oldal (font: Times New Roman 12, sorköz: 1,5). Szóbeli időtartama: 15 perc (segédeszköz – pl. ppt – használható, de kollokvium jellegű beszélgetés is lehet). FIGYELEM! Van lehetőség önálló kutatásra is (pl. interjúk, megfigyelések, stb.). – előzetes szaktanári megbeszélés alapján! 
BBNOVPE6004 Angol gyermekirodalom II. Koloszár Ibolya Szóbeli beszámoló a tematikában feltűntetett, a félév folyamán feldolgozott művekből. Határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja után 7 nappal.
BBNOVPE6004 Angol gyermekirodalom II. Dr. Kitzinger Arianna  
BBNXXXE3005 Angol kommunikációs gyakorlatok V. Dr. Didem Kepir-Sávoly Három angol nyelvű TED konferencia előadás feldolgozása szabadon választott témában, ezekről 1-1 oldalas angol nyelvű összefoglaló készítése, az ismeretlen nyelvi fordulatok, az új szókincs kigyűjtése. Beadási határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja

Gyermek és gyógytestnevelés specializáció

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVPH6012 Mozgásfejlődés Dr. Simonné Kajtár Gabriella Kiselőadás megtartása egy adott témában. Az oktatót kell keresni e-mailen.
BBNOVPH6013 Szomatikus prevenció és korrekció Dr. habil. Simon István Ágoston Megadott szempont alapján foglalkozás tervezet leadása, az oktatót e-mailen kell keresni.
BBNOVPH6005 Gyermektorna Dr. Simonné Kajtár Gabriella Megadott szempont alapján foglalkozás tervezet leadása, az oktatót e-mailen kell keresni.
BBNOVPH6004 Gyermek és gyógytestnevelés módszertana Dr. Simon István Ágoston  
BBNOVPH6005 Gyermektorna Dr. Simonné Kajtár Gabriella  

Kézműves specializáció

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVPH6007 Képzőművészeti alkotások elemzése I. Dr. Kovács-Gombos Gábor Egyéni feladatkiadás, az oktatót email-en meg kell keresni. Tájékoztatni kell az oktatót a fogadó intézményről. A beszámoló szóban történik a vizsgán.
BBNOVPH6010 Kézműves kismesterségek I. Somogyi Anett

Egyéni feladatkiadás, email-ben történő megkeresést kérek! A feladatok beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó hete.

Cikk nyomtatása E-mail