Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Tantárgyi követelmények (tavasz) - Erasmus+ mobilitáson részt vevő hallgatók részére

Óvodapedagógus és Nemzetiségi OP BA szak IV. félév (II. évf.)

Kötelező tárgyak

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNXXXH1012 Neveléstörténet II. Dr. Patyi Gábor  
BBNOVPH1019 Bábpedagógia Dr. Józsa Éva Az alábbi két könyv a kötelező irodalom. Szentirmay László:Nevelés kézzel-bábbal és Józsa Éva: Babos játékok c. könyve. A szorgalmi időszak végéig 5 oldal terjedelemben kell feldolgozni a választott könyvből egy kiemelt témát beadandó dolgozat formájában.
BBNOVPH1027 Gyermekirodalom Kloiber Alexandra  
BBNOVPH1046 Projektpedagógia Kissné Dr. Zsámboki Réka Egy óvodai projekthét megtervezése a hallgató által választott tetszőleges témakörben. A gyakorlati jegy megszerzéséhez egy fogalomérképet, egy tematikus projekt-tervet és egy rajzos projektet kell elkészíteni és bemutatni a tantárgyi tematikában szereplő kötelező és ajánlott irodalmak alapján. Az Erasmus mobilitási programban résztvevő hallgatók a projektmunkát a vizsgaidőszakban is bemutathatják.
BBNOVPH1031 Környezeti nevelés Dr. Molnár Katalin

Kollokvium:

Követelmények: Amikor hazaérkezik, előre egyeztetett időpontban

Belépő a vizsgára: ONAP Külső világ tevékeny megismerése 4 pont – „fejből” – tudni kell hozzá illő környezeti nevelési témákat is megjelölni

1./ Egy, a környezeti nevelés témakörében lévő szakmai anyag: könyv, cikk, film, jógyakorlat, … bármi ide illő téma 2 oldalas összefoglalása – előadása szabadon a kollokviumon – ezt ott keresse, ahol a félévet tölti

Név:

Téma:

Elérhetőség/hivatkozás:

Kifejtés:

2./ Féléves tartózkodási helyén készült, szerkesztett természeti fotósor – jegyzet részben a szóbeli ismeretek leírásával – minimum 10 (saját) fotóból álló diasorral. Bemutatási időkeret: 2 perc!!!! Bemutatás a kollokviumon, szabad előadásban.

A készített diasorhoz képzeljen el egy óvodai sétát! Mondja el, mit mondana el a gyerekeknek (új ismeretek), milyen tevékenységet illesztene hozzá (gyakorlás). Keressen egy hozzá illő természeti környezetben játszható szabályjátékot is.

Kérem, egyeztessen itthon lévő társaival, hogy a felkészülése könnyebb legyen.

Jó munkát kívánok:

Molnár Tanárnő 

BBNOVPH1051 Természetismeret és gyakorlata az óvodában II. Dr. Hartl Éva

Feladat: Házi dolgozat
Tegyenek egy rövid kirándulást a tanulmányaik helyszínén, egy jeles természeti helyen (Botanikus kert, tanösvény, természetvédelmi park stb.). Készítsenek a természetismereti sétán 10 fotót a látott növény vagy állatfajokról és azt helyezzék egymás után logikus sorrendbe - természettudományos ismeretet tudjanak róla -  növények, állatok neve,  jellemzők, sajátosságok, földrajzi körülmények stb. 
Továbbá keressenek egy ottani könyvesboltban gyerekeknek szóló természetismereti könyvet, muassák be, ismeressék, népszerűsítsék egy oldal terjedelemben. Célközönség: pedagógus-jelöltek/társak, szülők
Miért érdemes megvenni, nézegetni a gyerekekkel. Pontos cím, szerző, kiadó, évszám
Határidő: 2023. május 30.

BBNOVPH1039 Óvodai zenei nevelés II. Dr. Tauber Anna

A Forrai Katalin: ÉNO játékai, körjátékok megtanulása az előző félév módszertani ismeretének tükrében, ezek alkalmazása óvodai csoportban.
-
Írásbeli beszámoló, összefoglaló: a hallgató erasmuson töltött tapasztalatairól, a zenei nevelés lehetőségeiről, megvalósulásáról, módszeréről. A külföldi intézmányben ismerik-e, hallottak-e a Kodály koncepcióról?
-
Szóbeli beszámoló: Forrai: Ének az óvodában c. kötetből az alábbi 5 dal fejből való éneklése és furulyázása

 • 247 Édes anyám
 • 280 Kellene szép kert
 • 313 Itt a farsang
 • 315 Kövön ült két vörösbegy
 • 317 Orgona ága
BBNOVPH1056 Vizuális játékok Somogyi Anett E-mailben történő megkeresés útján, egyénileg egyeztetve (adott tartózkodási hely jellegzetességeit figyelembe véve) kerülnek kiadásra a feladatok.
BBNOVPH1054 Testnevelés módszertana: labda Dr. Simon István Ágoston  
BBNXXXH7001 Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan Dr. Katona György A tárgy Moodle kurzusába belépve a hallgató meg fogja találni az összes információt a tárgy teljesítéséhez
BBNOVPH1024 Gyakorlati képzés IV. Kissné Dr. Zsámboki Réka 5 napos egyéni gyakorlat (hospitálás) teljesítése és a Külső világ tevékeny megismerése témakörben tartott foglalkozás megtartása a fogadó egyetem által biztosított óvodában. Ennek hiányában a soproni gyakorló óvodában kell elvégezni a gyakorlatot az aktuális szemeszter elején vagy a végén.

Választható tárgyak

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNXXXH2014 Nyelvtan és nyelvművelés Dr. Frang Gizella

A tárgy elméleti zh-val zárul. A csoport közös e-mail címére feltöltöm a ppt-ket. A gyakorlatot beadandó dolgozatokkal teljesítik a hallgatók: 1 szakirodalmat feldolgozni és 1 újságcikk vagy plakát vagy hanganyag elemzése nyelvhelyességi szempontból. Az írásbeli referátumhoz feldolgozandó szakirodalmak közül kell választani.

A feldolgozandó irodalmak:

 • Nádasdy Ádám: Miért változik a nyelv?  www.nefmi.gov.hu/letolt/retorika/ab/szoveg/
 • Kiszely István: Elméletek a magyarok eredetéről www.istvandr.kiszely.hu/ostortenet/006.html
 • Csajághy György (2016): Ismertető a magyar őstörténetről http://hellodelsomogy.hu/2016/10/16/csajaghy-gyorgy-ismerteto-magyar-ostortenetrol/
 • Angela Marcantonio: A finnugor elmélet és a magyar nyelv eredete www.http://mek.oszk.hu/05800/05875/05875.pdf
 • Benkő Loránd (2010): Nemzet és anyanyelve. Budapest: Tinta.(46-58.p.)
 • Karácsony Sándor (1985): A magyar észjárás. Magvető Könyvkiadó, Budapest. (17 – 54.p.)
 • Kodály Zoltán: Sziv vagy szív. Vörösmarty-kéziratról. In: A zene mindenkié
 • Kodály Zoltán: Vessünk gátat kiejtésünk romlásának. In: A zene mindenkié
 • Lőrincze Lajos (1980): Emberközpontú nyelvművelés. Budapest: Magvető.
 • Dóra Zoltán: Az emberközpontú nyelvművelőwww.c3.hu/~nyelvor/period/1295/129507.pdf
 • Benkő Loránd (2002): Az ómagyar nyelv tanúságtétele. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 29. Budapest, MTA Történettudományi Intézete. (17-31.p.)
 • Smits, Rilk (2011): Nyelvek hajnala. Budapest: Nyitott Könyvműhely. (231-268.p.)
 • Searle, John R. (2010): Elme, nyelv és társadalom. A való világ filozófiája. Budapest: Vince Kiadó. (137-161.p.)
 • Szekfű Gyula (1939): A magyar jellem történetünkben In: Szegfű (szerk.): Mi a magyar? (489- 556.p.) http://mtdaportal.extra.hu/books/szekfu_gyula_mi_a_magyar.pdf
 • Jókai Mór: A magyar néphumorról www.epa.hu/00000/00030/00311/datum08612/cim208616.htm
 • Kosztolányi Dezső: A magyar nyelv helye a földgolyón – www.epa.oszk.hu/00000/00022/00494/15334.htm
 • Fejes László: Elveszett szavak nyomában - http://www.nyest.hu/renhirek/elveszett-szavak-nyomaban
 • Hidasi-Osváth – Székely (2016): Család és rokonság nyelvek tükrében. Tinta, Budapest.
 • Szilágyi N. Sándor: A szent mókus… http://mnytud.arts.klte.hu/szilagyi/mokus.doc
 • Milyen eredetű a magyar nyelv? http://tortenelemportal.hu/2012/10/torok-eredetu-e-a-magyar-nyelv-turkologiai-konferencia-ankaraban/
 • Sudár Balázs: Lehet, hogy teljesen félreértettük eddig a magyarok eredetét? https://444.hu/2015/02/27/lehet-hogy-teljesen-felreertettuk-eddig-a-magyarok-ostortenetet
 • Mészáros György: Mire jó a nyelvművelés? real.mtak.hu/57287/1/EPA00011_iskolakultura_2006_10_111-119.pdf
 • Deme László: A magyar nyelvművelés állapota www.c3.hu/~nyelvor/period/1231/123102.htm
 • Balázs Géza: Nyelvművelés – anyanyelvápolás www.c3.hu/~nyelvor/period/1231/123102.htm
 • Sándor Klára: Nyelvművelés és ideológia web.unideb.hu/~tkis/
BBNXXXH3012 Egészségpszichológia és mentálhigiéné Dr. Tóth-Merza Katalin

Írásbeli vizsga (teszt) a vizsgaidőszakban meghirdetett időpontokban (az Erasmus mobilitási programban résztvevő hallgatókkal külön egyeztetés, e-mailben történő megkeresés alapján). A vizsgára való felkészüléshez az előadásokon bemutatott power point prezentáció ad támpontot, amelyet a hallgatók a kurzus végén e-mailben megkapnak. A felkészülést a következő ajánlott szakirodalmak segítik: Urbán Róbert: Az egészségpszichológia alapjai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2017. N. Kollár Katalin, Szabó Éva: Pedagógusok pszichológiai kézikönyve I - III. Osiris Kiadó, Budapest, 2017.

BBNXXXH3013 Felsőoktatás és a pedagógusképzés története Dr. Patyi Gábor  
BBNXXXH3019 Olvasáskultúra és kreatív írás Dr. Molnár Csilla

A kurzus sikeres teljesítéséhez a kötelező szakirodalom:

 • Ropolyi László: A könyv és az olvasás. Iskolakultúra, XIII (6-7), 114-120, 2003.
 • real.mtak.hu/60628/1/EPA00011_iskolakultura_2003_06_07_114-120.pdf
 • Lackfi János: Kreatív írás. www.lackfi-janos.hu/kreativ-iras-2/
 • Raátz Judit: A kreatív írás gyakorlatai www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=128

Beadandó írásbeli munkák a gyakorlati jegy megszerzéséhez:1.eredetmítosz írása Cím: Miért repülnek V alakban a vadludak? (maximum 30 sor) 2. Az én kedvenc könyvem címmel vers írása-minta a vers szerkezetéhez: József Attila: Születésnapomra A két írás beküldési határideje:2020. április 30.:

BBNXXXH2008 Anyanyelvi fejlesztés és médiakultúra Dr. Frang Gizella

Az elmélet zh-val zárul. Ehhez háttéranyag: Dr. Frang G. Moodle tananyag: https://moodle.uni-sopron.hu/course/view.php?id=348
A gyakorlathoz beadandó feladatok járulnak. Az egyik írásbeli feladat egy gyermekfilm elemzése, a másik írásbeli feladat az alábbi listából szabadon választott szakirodalom feldolgozása. ACZÉL Petra szerk. (2015): Műveljük a médiát. – Budapest: Wolters Kluwer. 293 p. (Médiahatások, Médiaértés fejezet) http://buvosvolgy.hu/dokumentum/108/aczel_muveljuk_a_mediat.pdf
BÁRTHÁZI Eszter (2008): Manipuláció, valamint manipulációra alkalmas nyelvhasználati eszközök sajtóreklámokban. Magyar nyelv. 104. (december). 2008 (4). 443-463. p. www.c3.hu/~magyarnyelv/08-4/barthazi.pdf
BELINSZKI Eszter (2000): A kritikai kultúrakutatás a médiaelemzés gyakorlatában. In: Médiakutató 2000 ősz http://www.mediakutato.hu/cikk/2000_01_osz/06_a_kritikai_kulturakutatas_a_mediaelemzes_gyakorlataban
BENCZÉDY József (1995): Sajtónyelv. Budapest: MÚOSZ – Bálint Gy. Újságíróiskola
BENCÉDY József (2017) „A rádió” hangja. Nyelvművelő levelek I. Budapest: Tinta Könyvkiadó és 2017\06\02 https://anyanyelvcsavar.blog.hu/2017/06/02/_a_radio_hangja
BERNÁTH László szerk. (2008): Bevezetés a műfajismeretbe. Budapest-Pécs
BÖLCS István (1964-1967): Filmesztétika I-IV. tankönyv. Budapest: Tankönyvkiadó
BRAND, Stewart [2001]: Amíg világ a világ - a Hosszú Most órája. [Budapest:Vince Kiadó]. (Világ-Egyetem) 192 p.
CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály (2015): Kreativitás – A flow és a felfedezés avagy a találékonyság pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó. 479 p.
DEME László (1998): Nyelv, beszéd, gondolkodás In: Édes Anyanyelvünk, 1998. június http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/edes_anyanyelvunk/9806a.htm
GÓSY Mária (2000): A hallástól a tanulásig - Folyamatok, anyanyelvi fejlődés, a beszédészlelés és a beszédmegértés zavarai… Budapest: NIKOL Kkt. 166 p.
GÖDÉNÉ Török Ildikó (2005): Az anyanyelvi nevelés lehetőségei az iskolára való előkészítésben. In: Iskolakultúra, (99-110.p.) Pécs: Iskolakultúra. (Anyanyelvi Nevelési Tanulmányok I.) http://mek.oszk.hu/03200/03267/03267.pdf
HARTAI László (2015): Médiaesemény-esettanulmányok. Budapest: Wolters Kluwer. 300 p. (Botrányüzemmódban fejezet) http://buvosvolgy.hu/dokumentum/105/hartai_mediaesemenyesettanulmanyok.pdf
HARTAI László – MUHI Klára (2006): Mozgóképkultúra és médiaismeret. http://krg.hu/frame/e_szertar/doc/media_2006090_0.pdf
HOBBS, Renée –MOORE, David Cooper (2015): A médiaműveltség felfedezése. Budapest: Wolters Kluwer. 257 p.
JANCSÓ Orsolya (2014): Az internet társadalmi hatásai - Online nemzedék. | 2014 szeptember 1. 14:45 https://pcworld.hu/kozosseg/az-internet-tarsadalmi-hatasai-online-nemzedek-153352.html
JANKOVICS Marcell (2015): A vizuális nevelésről. Budapest: Akadémia. 291 p.
KÁLMÁN László (2011): Médium, média, médiumok, médiák. In.: Nyelv és Tudomány, 2011. február 14. [letöltés: 2015.04.12. 10:10] https://www.nyest.hu/hirek/medium-media-mediumok-mediak#
KOLTAY Tibor (2018): Az „írástudó” egyetemi hallgató. In: Anyanyelv-pedagógia, XI. évfolyam 2018. 1. szám. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=716
KÓSA Éva - BERTA Judit szerk. (2015): Médiaszocializáció. Budapest: Wolters Kluwer, 300 p. (Identitásfejlődés serdülőkorban… , Mit tesz a tudomány és mit a média a kibontakozó felnőttkor megértéséért és támogatásáért? c. tanulmányok) http://buvosvolgy.hu/dokumentum/102/kosa_mediaszocializacio.pdf
KÓSA Éva (É.n.): A média szerepe a gyerekek fejlődésében www.mediatudor.hu/download/tudastar_szakirodalom_kosa.doc
KÖZSZOLGÁLATI KÓDEX -A magyar nemzeti közszolgálati médiaszolgáltatás alapdokumentuma. Budapest, 2016. január 1. http://nmhh.hu/dokumentum/169246/kozszolgalati_kodex_2016_januar_1_tol.pdf
KRASZNÁR Felicia (2003): Gyakori beszédhibák a gyermekkorban. Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyelvpatológiai kurzus. [on-line] Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyelvpatológiai kurzus (2003.09.15.) [letöltés: 2016.03.14. 10:42] http://www.krasznaresfiai.hu/publikaciok/logopedia-3
KRIZSÁN Zoltán (1976): Film: kultúra, nyelv, esztétika. In: Korunk, 10. 749-752.p. Krizsán Film kultúra nyelvesztétika EPA00458_Korunk_1976_10_749-752
LÁNYI András – LÁSZLÓ Miklós szerk. (2014): Se vele, se nélküle? Tanulmányok a médiáról. Budapest: Wolters Kluwer Complex. 324 p.
LÁSZLÓ Kinga - PUHL Gábor (2013): Gyerekek a képernyő előtt - Szülők gyermekeik tévénézési szokásairól - online kérdőíves felmérés 2013. augusztus-szeptember, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság [on-line] http://nmhh.hu/dokumentum/165306/kutatasi_eredmenyek.pdf
LOGOPÉDUST A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIÁBA!!!. az igazi medwe 2010.02.28. 13:27 https://medwe.blog.hu/2010/02/28/logopedust_a_kozszolgalati_mediaba
[A] magyar nyelv a digitális korban — Vezetői összefoglaló. http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/hungarian-executive-summary-hu
MÉDIATÖRVÉNY (2010. évi CLXXXV. tv.) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000185.TV
MOLNÁR Csilla (2017): A kisgyermekkori anyanyelvi nevelés összetevői. In: Simon István Ágoston szerk.: A kisgyermekkori nevelés módszertana, NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. 5-34.p.
OSZTOVICS Ágnes (2012): „Legismertebb kommunikátoraink többsége manapság súlyosan beszédhibás”- Acél Anna a média beszédmódjáról O. Á./ 2012.06.19., kedd 18:20 / http://valasz.hu/itthon/legismertebb-kommunikatoraink-tobbsege-manapsag-sulyosan-beszedhibas-50359
PINTÉR Éva (2009): Kommunikációs nevelés az óvodában. In: Anyanyelv-pedagógia, II. évfolyam, 2009. 4. szám http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=205
PLÉH Csaba (2015): A tanulás és a gondolkodás keretei – A népi pszichológiától a gépi pszichológiáig. Budapest: Typotex 492 p. (A webvilág kognitív következményei, avagy fényesít vagy butít-e az internet? 193 – 204. p.; A lélek a web világában: kapcsolatok és tanulás az új IKT közegében 204 – 228.p.)
POTTER, W. James (2015): Médiaműveltség. Budapest, Wolters Kluwer. 517 p. ( 2. fejezet: Médiaműveltség: médiatudatos megközelítés; 5. fejezet: A gyerekek mint speciális közönség; 8. fejezet: A médiatartalom és valóság; http://buvosvolgy.hu/dokumentum/97/potter_mediamuveltseg.pdf
RÉGER Zita (2002): Utak a nyelvhez. Budapest: Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet. 166 p. http://mek.oszk.hu/04000/04046/ Amit a baba magával hoz (13.p.), A felnőtt – gyermek kommunikáció „gyermekközpontú modellje” (18. p.), A kisgyermeknek szóló beszéd a nyelvi szocializáció része (35. p.), Szocializáció és nyelvi szocializáció (81.p)
RIMASZOMBATI Andrea (2014): Átprogramozott agyak – virtuális világ és a neurológia összefüggései. In: Hetek, 2014. 02. 14. (XVIII/7) http://www.hetek.hu/interju/201402/atprogramozott_agyak
RUDDOCK, Andy (2015): Ifjúság és média. Budapest: Wolters Kluwer. 274 p. (10. fejezet: A kritikai médiakutatás értelmezése) http://buvosvolgy.hu/dokumentum/96/ruddock_ifjusag_es_media.pdf
SUGÁRNÉ KÁDÁR Julianna (1985): Beszéd- és kommunikáció az óvodás és kisiskolás korban. Budapest: Akadémiai Kiadó. 220 p.
SZINGER Veronika (2009): Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért In: Anyanyelv-pedagógia, II. évfolyam 2009. 3. szám http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=184
TANCZ Tünde (2011): Nyelvi és kommunikációs készségek játékos fejlesztése az alapozó szakaszban. In: Anyanyelv-pedagógia, IV. évfolyam, 2011. 2. szám http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=318
ULFKOTTE, Udo (2017): A megvásárolt újságírók. Budapest: Patmos Records.301 p.
VESZELSZKI Ágnes (2015): Netspeak, e-nyelv, digilektus. Netnyelvészeti áttekintés. In: e-nyelv magazin. http://e-nyelvmagazin.hu/2015/08/31/netspeak-e-nyelv-digilektus-netnyelveszeti-attekintese/
VITÁNYI Iván (2002): A civilizáció és a kultúra paradigmái. Magyar Tudomány, 2002(6) 720. p. [letöltés: 2017.02.10. 09:50] http://www.matud.iif.hu/02jun/vitanyi.html
VOIGT Vilmos (2006?): Van-e kulturális emlékezete a népnek? http://adattar.vmmi.org/fejezetek/194/3_kulturalis_es_tortenelmi_emlekezet.pdf
WILHEIM András (1999): Hangzás és jelentés. Elméleti és gyakorlati válaszok a 20. század közepén. In: Gond: filozófiai esszéfolyóirat. 1999/18-19. http://www.c3.hu/~gond/tartalom/18-19/frawilheim.html
ZOLNAI Béla (é.n.): Szóhangulat és kifejező hangváltozás. - Nyelvesztétikai tanulmány.
http://acta.bibl.u-szeged.hu/10564/1/philologica_011_143-181.pdf
ZOLTAI Dénes (1987): Az esztétika rövid története. Budapest : Kossuth.551 p.
ZOLTAI Dénes (1966) A zeneesztétika története – Ethosz és affektus. Budapest: Zenemű. 307 p. 

Német nemzetiségi szakirány

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVND1012 Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana IV. Dr. Kovácsné Vinkovics Éva

Kollokvium - amikor a hallgató hazaérkezik, előre egyeztetett időpontban.

 3 oldalas német nyelvű házidolgozat készítése a fogadó város egy óvodájának környezeti neveléséről (matematikai tartalmakkal!) , annak gyakorlati megvalósításáról.  Formátum és hivatkozások a szakdolgozati elvárásoknak megfelelően! A dolgozat beadásának határideje a szorgalmi időszak utolsó hete, e-mailben. A dolgozat tartalmát szabad előadásmódban a vizsgán be kell mutatni.

Angol nyelv az óvodában specializáció

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNXXXE3004 Angol kommunikációs gyakorlatok IV. Gátas-Palotai Ágnes A Tanárnővel emailben fel kell venni majd a kapcsolatot.
BBNOVPE6003 Angol gyermekirodalom I. Koloszár Ibolya Szóbeli beszámoló a félév folyamán feldolgozott művekről (tartalom, szókincs, nyelvi fordulatok, módszertani lehetőségek)
BBNOVPE7001 Az angol nyelvű esszé- és szakdolgozatírás módszertana Dr. Kitzinger Arianna  

Gyermek és gyógytestnevelés specializáció

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVPH6001  A gyermek-és gyógytestnevelés anatómiai, élettani háttere Dr. Kovács Gábor  
 BBNOVPH6012 Mozgásfejlődés  Dr. Simonné Kajtár Gabriella  Kiselőadás megtartása egy adott témában. Az oktatót kell keresni e-mailen.

Kézműves specializáció

Tantárgy kód Tárgy neve Oktató Követelmény
BBNOVPH6009 Kerámia II. Somogyi Anett E-mailben történő megkeresés útján, egyénileg egyeztetve (adott tartózkodási hely jellegzetességeit figyelembe véve) kerülnek kiadásra a feladatok.
Cikk nyomtatása E-mail