Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

A Kari Tudományos Diákköri Tanács Ügyrendje

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Kari Tudományos Diákköri Tanácsának

Ügyrendje

 

1.§

1. A tudományos diákköri tevékenység (TDK-tevékenység) az a sajátos egyetemi munkaterület, amely a kötelező tanterven kívüli, kutatásra vagy tantárgyfejlesztésre irányuló diák-oktató és diák-kutató (a továbbiakban: diákkörös-témavezető) együttműködések összességét foglalja magában. Mint ilyen, a TDK-tevékenység a komplex egyetemi képzés szerves része, az egyetemi tehetséggondozás megnyilvánulási formája.

 

2. A tudományos diákköri tevékenység (TDK-tevékenység) célja: a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzés elősegítése, mely kiterjed a hallgatók szakmai és nyelvi ismereteinek elősegítésére, a tudományos megismerés gyakorlatának és a kutatás módszertanának elsajátítása, a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutató munkába, a doktori képzésbe való bekapcsolódás előkészítése, a TDK munka során elért eredmények szakmai nyilvánosságának megteremtése, hasznosításának támogatása.

 

2. §

A diákkörös

1. Diákkörösnek tekintendő:

az az alapképzésben és mesterképzésben résztvevő hallgató, aki

1. TDK-tevékenységet folytat, és

2. erejéhez mérten és a szükségnek megfelelően támogatja az illetékes Kari Tudományos Diákköri Tanács által szervezett országos (vagy házi) TDK-konferencia vagy más rendezvény előkészítését és sikeres megvalósítását, valamint a diákkörösöket érintő információ terjesztését.

 

2. A diákkörös jogai:

1. hogy éljen mindazokkal a lehetőségekkel és előnyökkel, amelyeket számára a KTDT — a jelen szabályzat keretein belül — biztosítani tud.

2. használhatja a munkájához szükséges technikai eszközöket, műszereket, amelyek épségéért felelősséggel tarozik.

3. dolgozatának elkészítéséhez a Kar biztosítja az informatikai, illetve az egyetemi, és kari könyvtár szolgáltatásait.

4. Intézetvezetői ajánlással a témájának kidolgozásához szükséges mértékű tanulmányi könnyítést kérhet a kar dékánjától (pl. egyéni tanulmányi rend egy szemeszterre).

5. Teljesítménye alapján - a Kari Tudományos Diákköri Tanács irányításával – különböző szintű hazai és nemzetközi konferenciákra jelentkezhet.

 

3. A diákkörös kötelességei:

1. Munkája során köteles betartani mindazokat a rendszabályokat, amelyek az adott munkahelyen a tűzesetek és a balesetek elkerülését, az emberi egészség és az eszközök épségének védelmét szolgálják.

 

3.§

Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT)

 

1. A KTDT szervezeti rendje:

1. A KTDT tagjai hivatalból: elnök és titkár valamint diák társelnök és diák titkár.

2. A karokon folyó diákköri munkát a Kari Tudományos Diákköri Tanács koordinálja.

3. A Kari Tudományos Diákköri Tanács munkája fölött a felügyeletet az ezzel megbízott dékánhelyettes látja el.

4. A Kari Tudományos Diákköri Tanács tanár elnökét és titkárát a Kari Tanács,

5. diák társelnökét és titkárát a kari hallgatói önkormányzat (HÖK) delegálja a testületbe.

6. A megbízatás a Kari Tanács és a HÖK megbízatásával azonos időtartamra szól.

7. A delegált tisztségviselők indokolt esetben megbízatásuk lejárta előtt is lemondhatnak vagy visszahívhatók. Az időközben megüresedő helyekre a küldő szervek új tagokat delegálnak.

8. A KTDT-ülések állandó meghívottja a TDK ügyeivel foglalkozó dékánhelyettes, az egyetemi Tehetségtanács kari tagjai, a kari HÖK elnök.

 

2. A Kari Tudományos Diákköri Tanács általános feladatai:

1. gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzat l.§ 1. pontjában felsorolt célkitűzések minél teljesebben megvalósuljanak;

2. áttekinti a hatáskörébe tartozó diákköri tevékenységet, dönt a TDK-tevékenység során felmerült gyakorlati kérdésekben, ellenőrzi döntéseinek végrehajtását;

a. a témalehetőségek felderítésével, az információbázis ápolásával és az érdekeltek korszerű és több csatornát igénybe vevő tájékoztatásával előmozdítja a TDK-tevékenység alapját képező diákkörös-témavezető együttműködések kialakulását,

b. tanévenként legalább egyszer házi konferenciát szervez,

c. nyilvános fórumot teremt a TDK-tevékenység eredményeinek bemutatására és szakmai zsűri általi értékelésére,

d. alkalmat ad a diákkörösöknek a nyilvánosság előtti szereplésre és vitakészségük fejlesztésére;

3. segíti a hallgatók részvételét egyéb, nem TDK-szervezésű, de őket is érintő tudományos konferenciákon, rendezvényeken;

4. felkutatja és minél jobban kihasználja a publikációs lehetőségeket a TDK-tevékenység nyilvánosságának elősegítése és népszerűsítése érdekében;

5. biztosítja, hogy a Kar hírnevét öregbítő TDK-munkák bemutatásra kerüljenek a kétévente szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) megfelelő szakmai szekciójában;

6. a jelen szabályzatban foglaltak szerint dönt a kari TDK-alap felhasználásáról;

7. figyelemmel kíséri a hatáskörébe tartozó TDK-tevékenység anyagi feltételeit, javaslataival és döntéseivel pedig javítani igyekszik azt;

8. felhívja az illetékes fórumok figyelmét a kimagasló eredményekre és a kiugró tehetségekre;

9. jutalmazási és elismerési javaslatot készít;

10. szorgalmazza, hogy a TDK-tevékenység érdekei a Kar életét meghatározó egyéb szabályzatokban is kifejezést nyerjenek.

 

3. A KTDT speciális feladatai:

1. megszervezi a KTDT képviseletét az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szakmai bizottságaiban;

2. kapcsolatot tart a többi felsőoktatási intézmény diákköri szervezeteivel az OTDK-k lebonyolítása és a hallgatói életmű díjazására alapított Pro Scientia Aranyérem odaítélése érdekében;

3. segíti a KTDT egyetemen belüli, egyetemközi és nemzetközi kapcsolatainak kialakítását és tartalmas megőrzését;

4. támogatja a Karon tartandó OTDK-szekcióülések megszervezését;

5. gondozza a Karon megjelenő diákköri kiadványokat;

6. gondoskodik a KTDT méltó képviseletéről a nevezetes kari eseményeken;

7. gondoskodik a kari elismerés méltó formájáról;

8. dönt a TDK-tevékenységgel kapcsolatban felmerülő elvi kérdésekben;

9. a TDK-tevékenység javítása érdekében javaslatokat tesz a kar és a különböző kari szervezeti egységek vezetőinek; esetenként pályázatokat ír ki, egyetemen belüli (karok közötti), egyetemek és más intézmények közötti, valamint (a vonatkozó szabályok betartásával) nemzetközi konferenciákat szervezhet.

 

4. §

A TDK-tevékenység anyagi feltételei a Karon

 

1. A Kari TDK-alap,

amely a kari vezetéstől kapott (költségvetési) pénzeszközökből áll. Felhasználásáról a költségvetési év kezdetén a KTDT dönt.

 

2. Kari jutalomkeret,

amelyből a Kar vezetése a kialakult gyakorlatnak megfelelően évente jutalomban részesíti a házi konferenciákon sikerrel szerepelt pályaművek szerzőit. Ennek forrásaként a kari saját árbevétel szolgál. A jutalmazásra javasoltak névsorát az egyes konferenciák után a KTDT vezetősége juttatja el a Kar vezetéséhez.

 

3. Külső, alkalmi támogatások,

amelyek vagy a TDK általános tevékenységét, vagy egy-egy munka konkrét elvégzését kívánják segíteni. E támogatások érkezhetnek külső intézményektől, magánszemélyektől, alapítványoktól, vagy lehetnek pályázati források.

 

5. §

A TDK-tevékenység elismerése

 

1. A Karon folyó TDK-tevékenység elismerése érdekében:

1. a szakmai felügyeletet ellátó szervezeti egységek évente jutalmazhatják a TDK-tevékenységben kitűnt hallgatókat és oktatókat;

2. a KTDT évente jutalmazási listát készít a kari szinten is kiemelkedő oktatók és hallgatók jutalmazásához, amely alapján a Kar vezetése - lehetőségei szerint jutalmat adhat; 

3. a KTDT a Karon és az Egyetemen belüli tájékoztatási lehetőségeket kihasználva a lehető legnagyobb publicitást biztosít a TDK területén tevékenykedők által elért sikereknek, beleértve az olyan országos elismerést, mint a Pro Scientia Aranyérem adományozása;

4. a KTDT kiadványban teheti közzé az arra érdemes diákköri munkákat;

5. A diákköri dolgozatok őrzését és archiválását a kari könyvtár végzi.

 

6.§

A Kari Tudományos Diákköri Tanács működése

1. A KTDT szükség szerint, de tanévenként legalább egy alkalommal tart ülést. Üléseit az elnök készíti elő és a titkár hívja össze.

2. A KTDT ülése szavazatképes, ha a szavazásra jogosultak fele jelen van. A KTDT döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

3. A KTDT hatáskörét a két ülés közötti időszakban az elnök és a titkár gyakorolja. A döntések előkészítésébe szükség szerint bevonja, a döntéseiről pedig tájékoztatja a KTDT tagjait.

 

7. §

Záró rendelkezések

 

Jelen ügyrend a NymE Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer VIII. fejezetének kari kiegészítéseként készült.

Hatályos: 2017. június 20-tól.

Jóváhagyta: a KT 61/2017.06.20. számú határozatával.

 

Készítette:

Dr. Molnár Katalin, KTDT elnök

Baloghné Dr. Bakk Adrienn, KTDT titkár 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek