Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Párhuzamos (szakmai) tanárképzés

parhuzamos_tanarkepzes.jpg

A Soproni Egyetem a 2022/2023. tanévtől kezdve biztosít lehetőséget a diszciplináris mesterszakokkal vagy osztatlan szakkal párhuzamosan folytatott szakmai (mérnöktanár, agrármérnöktanár, közgazdásztanár) tanári tanulmányokra.

2022. szeptemberétől már levelező és nappali tagozaton is lehet párhuzamos szakmai tanári tanulmányokat folytatni, és a képzésre belső felvételi eljárás keretében is felvételt lehet nyerni.

2023-ban is várjuk az ősszel induló párhuzamos képzésre az egyetemünk hallgatóinak jelentkezését. A jelentkezési határidő a belső felvételi eljárásban: 2023. június 7.

 

Jelentkezési lap a kapcsolódó fájlok ablakban érhető el.

 

A párhuzamosan folytatott szakmai tanárképzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az alábbiak:

(1)   Szakmai tanár szakot az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési szakkal, vagy osztatlan szakkal párhuzamosan lehet felvenni.

(2)   A képzési idő: két félév (60 kredit).

(3)   A párhuzamos tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak a magyar állami rész(ösztöndíjas) támogatotti ideje meghosszabbodik két félévvel (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § (1a) pontja értelmében).

(4)   A párhuzamos tanári mesterképzés minden finanszírozási formában elérhető. A jelentkezésnek és felvételnek nem akadálya a diszciplináris és tanári képzések finanszírozásának (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses) különbözősége.

(5)   A párhuzamos tanárképzés lehet nappali és levelező munkarendű. A diszciplináris és a párhuzamosan folytatott tanári képzés lehet eltérő munkarendű is.

(6)   A párhuzamosan folytatott tanárképzésre a rendes felvételi eljárás mellett belső felvételi eljárás keretében is jelentkezni lehet.

(7)   A párhuzamos képzésre jelentkezhetnek a Soproni Egyetem azon hallgatói, akiknek legalább egy lezárt féléve van a diszciplináris mesterképzésben, vagy 7 lezárt félévvel rendelkeznek az osztatlan képzésben.

(8)   A belső felvételi eljárásban szakmai tanári mesterképzésekre a Soproni Egyetem azon hallgatói vehetők fel, akiknek az adott, nem tanári mesterképzési szakon vagy osztatlan képzésben utolsó évesként az összegyűjtendő kreditből 66 vagy annál kevesebb kreditet kell megszerezniük a tanulmányi követelmények eredményes teljesítéséhez.

(9)   A jelenlegi jogszabályi előírások szerint (8/2013. EMMI rendelet, 3.§, 6. ) a tanárképzés második félévében esedékes összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a nem tanári mesterképzési szak vagy osztatlan szak tanulmányi és vizsgakövetelményeinek teljesítését követően kezdhető meg. Így az összefüggő egyéni gyakorlat teljesítése átcsúszhat a második (tavaszi) félévről a következő (őszi) harmadik félévre és a képzés meghosszabodhat egy félévvel.

(10) Az összefüggő egyéni gyakorlat miatt szükséges harmadik félévben az államilag támogatott finanszírozási formát választó párhuzamos képzésben résztvevő tanár szakos hallgatók (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § 6/f pontja értelmében) továbbra is államilag támogatott finanszírozási formában tanulhatnak.

 

A szakválasztás, a felvételi, és a tanulmányok folytatásának, lezárásának speciális tudnivalói:

(1)    A Soproni Egyetem az alábbi osztatlan szakkal és diszciplináris mesterszakokkal párhuzamosan biztosítja a szakmai tanári tanulmányok lehetőségét:

-          erdőmérnöki (osztatlan) - agrármérnöktanár (erdészet és vadgazdálkodás specializáció)

-          vadgazda mérnöki - agrármérnöktanár (erdészet és vadgazdálkodás specializáció)

-          természetvédelmi mérnöki - agrármérnöktanár (mezőgazdaság specializáció)

-          környezetmérnöki – mérnöktanár (környezetvédelemvízgazdálkodási specializáció)

-          faipari mérnöki - mérnöktanár (faipari specializáció)

-          építész - mérnöktanár (építő-építészeti specializáció)

-          könnyűipari mérnöki - mérnöktanár (könnyűipari, nyomdaipari specializáció)

-          műszaki menedzser mérnöktanár (műszaki-gazdasági specializáció)

-          gazdaságinformatikus mérnöktanár (informatikai specializáció)

-          pénzügy - közgazdásztanár (pénzügy-számvitel specializáció)

-          számvitel - közgazdásztanár (pénzügy-számvitel specializáció)

-          vállalkozásfejlesztés - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek specializáció)

-          vezetés és szervezés - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek specializáció)

-          nemzetközi gazdaság és gazdálkodás - közgazdásztanár (közgazdaságtan specializáció)

(2)    A belső felvételi eljárás:

-          Jelentkezési határidő: 2023. június 7.

-          Felvételi elbeszélgetés: 2023. június 15.

-          Felvételi döntés: legkésőbb az országos felvételi eljárás vonalhúzásával azonos időpontban.

A jelentkezés módja: A jelentkezési határidőig a felvételi kérelem, a jelentkezési lap és a motivációs levél együttes megküldésével a SOE BPK Tanárképző Központ hivatalos email címére: tk@uni-sopron.hu Majd a vizsgaidőszak végén a kreditigazolás benyújtása ugyanide.

-          A felvételi kérelmet a Tanárképző Központ főigazgatójához kell címezni.

-          A Jelentkezési lap a kapcsolódó fájlok ablakban érhető el.

-          A kreditigazolást legkésőbb július 10-ig köteles benyújtani.

      A felvételi elbeszélgetés célja, szerkezete, tartalma:

-          A felvételi elbeszélgetés célja: a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

-          A felvételi elbeszélgetés szerkezete, tartalma: A felvételi elbeszélgetésre külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell. Időtartama jelentkezőnként 10 – 15 perc, a beszélgetés során az értékelő bizottságot a tanárképzésben részt vevő pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani szakemberek alkotják.

Még több információ a belső felvételiről (a belső felvételi eljárás rendje) itt érhető el: (link)

(3)   Tudnivalók a tanulmányok folytatásáról, lezárásáról:

-          A két szakon (diszciplináris és tanári) párhuzamosan folytatott tanulmányok jogviszonya (aktív, passzív) azonos és eltérő is lehet.

-          A tanárképzés második félévében esedékes összefüggő egyéni iskolai gyakorlat csak a diszciplináris szak tanulmányi- és vizsgakövetelményeinek teljesítését követően kezdhető meg.

-          A tanári záróvizsga a diszciplináris szakon sikeresen letett záróvizsga után tehető le.

 

További információt a Tanárképző Központ munkatársaitól kaphatnak, a "Kapcsolódó elérhetőségek" ablakban megadott email-en vagy telefonszámon.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Patyi Gábor
főigazgató, egyetemi docens
(+36 20) 987 7899
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Horváth Krisztina
oktatásszervező
(+36 99) 518-725
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Tanárképző Központ hivatalos email cím
Tanárképző Központ