Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Párhuzamos (szakmai) tanárképzés

A Soproni Egyetem a 2022/2023. tanévtől kezdve biztosít lehetőséget a diszciplináris mesterszakokkal vagy osztatlan szakkal párhuzamosan folytatott szakmai (mérnöktanár, agrármérnöktanár, közgazdásztanár) tanári tanulmányokra.

2022. szeptemberétől már levelező és nappali tagozaton is lehet párhuzamos szakmai tanári tanulmányokat folytatni, és a képzésre belső felvételi eljárás keretében is felvételt lehet nyerni.

A párhuzamos tanárképzés képzés jelentkezési határidejét a belső felvételi eljárásban meghosszabbítottuk 2022. június 7-ig.

Az összefüggő egyéni gyakorlat miatt szükséges harmadik félévben a párhuzamos képzésben résztvevő tanár szakos hallgatók mentesülnek az önköltségfizetés kötelezettsége alól.

Jelentkezési lap a kapcsolódó fájlok ablakban érhető el.

 

A párhuzamosan folytatott szakmai tanárképzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az alábbiak:

(1)   Szakmai tanár szakot az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési szakkal, vagy osztatlan szakkal párhuzamosan lehet felvenni.

(2)   A képzési idő: két félév (60 kredit).

(3)   A párhuzamos tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak a magyar állami rész(ösztöndíjas) támogatotti ideje meghosszabbodik két félévvel (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § (1a) pontja értelmében).

(4)   A párhuzamos tanári mesterképzés minden finanszírozási formában elérhető. A jelentkezésnek és felvételnek nem akadálya a diszciplináris és tanári képzések finanszírozásának (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses) különbözősége.

(5)   A párhuzamos tanárképzés lehet nappali és levelező munkarendű. A diszciplináris és a párhuzamosan folytatott tanári képzés lehet eltérő munkarendű is.

(6)   A párhuzamosan folytatott tanárképzésre a rendes felvételi eljárás mellett belső felvételi eljárás keretében is jelentkezni lehet.

(7)   A párhuzamos képzésre jelentkezhetnek a Soproni Egyetem azon hallgatói, akiknek legalább egy lezárt féléve van a diszciplináris mesterképzésben, vagy 7 lezárt félévvel rendelkeznek az osztatlan képzésben.

(8)   A belső felvételi eljárásban szakmai tanári mesterképzésekre a Soproni Egyetem azon hallgatói vehetők fel, akiknek az adott, nem tanári mesterképzési szakon vagy osztatlan képzésben utolsó évesként az összegyűjtendő kreditből 66 vagy annál kevesebb kreditet kell megszerezniük a tanulmányi követelmények eredményes teljesítéséhez.

(9)   A jelenlegi jogszabályi előírások szerint (8/2013. EMMI rendelet, 3.§, 6. ) a tanárképzés második félévében esedékes összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a nem tanári mesterképzési szak vagy osztatlan szak tanulmányi és vizsgakövetelményeinek teljesítését követően kezdhető meg. Így az összefüggő egyéni gyakorlat teljesítése átcsúszhat a második (tavaszi) félévről a következő (őszi) harmadik félévre és a képzés meghosszabodhat egy félévvel.

(10)   Az összefüggő egyéni gyakorlat miatt szükséges harmadik félévben a párhuzamos képzésben résztvevő tanár szakos hallgatók mentesülnek az önköltségfizetés kötelezettsége alól.

 

A szakválasztás, a felvételi, és a tanulmányok folytatásának, lezárásának speciális tudnivalói:

(1)    A Soproni Egyetem az alábbi osztatlan szakkal és diszciplináris mesterszakokkal párhuzamosan biztosítja a szakmai tanári tanulmányok lehetőségét:

-          erdőmérnöki (osztatlan) - agrármérnöktanár (erdészet és vadgazdálkodás specializáció)

-          vadgazda mérnöki - agrármérnöktanár (erdészet és vadgazdálkodás specializáció)

-          természetvédelmi mérnöki - agrármérnöktanár (mezőgazdaság specializáció)

-          környezetmérnöki – mérnöktanár (környezetvédelemvízgazdálkodási specializáció)

-          faipari mérnöki - mérnöktanár (faipari specializáció)

-          építész - mérnöktanár (építő-építészeti specializáció)

-          könnyűipari mérnöki - mérnöktanár (könnyűipari, nyomdaipari specializáció)

-          műszaki menedzser mérnöktanár (műszaki-gazdasági specializáció)

-          gazdaságinformatikus mérnöktanár (informatikai specializáció)

-          pénzügy - közgazdásztanár (pénzügy-számvitel specializáció)

-          számvitel - közgazdásztanár (pénzügy-számvitel specializáció)

-          vállalkozásfejlesztés - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek specializáció)

-          vezetés és szervezés - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek specializáció)

-          nemzetközi gazdaság és gazdálkodás - közgazdásztanár (közgazdaságtan specializáció)

(2)    A belső felvételi eljárás:

-          Jelentkezési határidő: 2022. június 7.

-          Felvételi elbeszélgetés: 2022. június 14.

-          Felvételi döntés: legkésőbb az országos felvételi eljárás vonalhúzásával azonos időpontban.

A jelentkezés módja: A jelentkezési határidőig a felvételi kérelem, a jelentkezési lap és a motivációs levél együttes megküldésével a SOE BPK Tanárképző Központ hivatalos email címére: tk@uni-sopron.hu Majd a vizsgaidőszak végén a kreditigazolás benyújtása ugyanide.

-          A felvételi kérelmet a Tanárképző Központ főigazgatójához kell címezni.

-          A Jelentkezési lap a kapcsolódó fájlok ablakban érhető el.

-          A kreditigazolást legkésőbb július 10-ig köteles benyújtani.

      A felvételi elbeszélgetés célja, szerkezete, tartalma:

-          A felvételi elbeszélgetés célja: a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

-          A felvételi elbeszélgetés szerkezete, tartalma: A felvételi elbeszélgetésre külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell. Időtartama jelentkezőnként 10 – 15 perc, a beszélgetés során az értékelő bizottságot a tanárképzésben részt vevő pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani szakemberek alkotják.

Még több információ a belső felvételiről (a belső felvételi eljárás rendje) itt érhető el: (link)

(3)   Tudnivalók a tanulmányok folytatásáról, lezárásáról:

-          A két szakon (diszciplináris és tanári) párhuzamosan folytatott tanulmányok jogviszonya (aktív, passzív) azonos és eltérő is lehet.

-          A tanárképzés második félévében esedékes összefüggő egyéni iskolai gyakorlat csak a diszciplináris szak tanulmányi- és vizsgakövetelményeinek teljesítését követően kezdhető meg.

-          A tanári záróvizsga a diszciplináris szakon sikeresen letett záróvizsga után tehető le.

 

További információt a tanárképző központ munkatársaitól kaphatnak:

Dr. Patyi Gábor főigazgató, 20/987-7899, patyi.gabor@uni-sopron.hu

Horváth Krisztina oktatásszervező, 99/518-952, tk@uni-sopron.hu

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Horváth Krisztina
oktatásszervező
(+36 99) 518-725
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Tanárképző Központ hivatalos email cím
Tanárképző Központ
Dr. Patyi Gábor
főigazgató, egyetemi docens
(+36 20) 987 7899
Benedek Elek Pedagógiai Kar