Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Portfólió információk

Útmutató a portfolió készítéséhez

Tanári MA szakos hallgatók részére

(8/2013. EMMI rendelet 1. melléklet 4.5. pontja szerint a tanári mesterképzés hallgatóinak portfoliót kell készíteniük)

 

1.   A portfolió fogalma

A portfolió = dokumentumdosszié (etimológiailag: „levélhordó tárca”); „olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását” (Bird 1990; idézik Barton és Collins, 1993, 203.).

A portfolió a pedagóguspálya megismerésére irányuló és a vezetőtanár irányításával végzett gyakorlat tapasztalatainak, valamint az összefüggő, szakképzettségenkénti egyéni gyakorlatok során gyűjtött, illetve a tanítást, gyakorlatot kísérő szeminárium tapasztalatainak a rendszeres összegzése, e tapasztalatoknak vagy a szaktárgy egy részterülete tanításának valamely szakpedagógiai, illetve általános neveléstudományi szempont szerinti, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése vagy tanításához szükséges segédlet készítése.

2.   A portfolió célja

A portfolió célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni. Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni. 

A portfoliónak tükröznie kell, hogy a hallgató a szakmai témát szakmódszertani, neveléstudományi és pszichológiai ismereteire támaszkodva az alap- és középfokú oktatás szintjein, illetve a szakképzés vagy a felnőttoktatás céljainak megfelelően képes dolgozni. 

3.   A portfolió tartalma

Darling-Hammond és Snyder (2000, 536-537.) háromféle dokumentumtípust sorol fel:

a)                 a tanítás illetve a gyakorlat során készített dokumentumok (óravázlat; hospitálási napló; óramegfigyelésekről készített feljegyzések; tematikus terv; tanórán kívüli tevékenység terve; tanítási óráról/iskolai foglakozásról készített audio-/ videofelvétel; képek; fényképek; szakmai munkaközösségi megbeszélés során készített jegyzetek, kiegészítő anyagok, dolgozatok, a tanítványok munkái),

b)                 a tanárjelölt reflexióit tartalmazó dokumentumok (a tanításon kívüli iskolai tevékenységekről (szakkör, testületi értekezlet, szülői értekezlet stb.) szóló feljegyzések saját megjegyzésekkel, reflexiókkal; az iskolán kívüli tevékenységek köréből szerzett tapasztalatok írásos rögzítése saját megjegyzésekkel, reflexiókkal; előadásokról készített és saját megjegyzésekkel (reflexiókkal) kísért jegyzet; valamely pedagógiai probléma leírása és a kezelésére/megoldására irányuló saját javaslatok; konferencián készített jegyzet reflexiókkal, tanári tanulási napló, reflektív jegyzetek az egyes dokumentumok magyarázatára),

c)                  a jelölt tanításáról mások által készített dokumentumok és értékelések (mindenféle értékelés, amelyet a jelölt bármely tevékenységére kapott, köztük akár az évfolyamtársak kritikai észrevételei).

A portfolió dokumentumai a hallgatóhoz rendelt mintatanterv függvényében értelemszerűen eltérőek lehetnek.

A jelölt maga válogathatja a dokumentumokat, de az a feladata, hogy portfoliójában a fejlődési útját az értékelő (és mások) számára nyilvánvalóvá, követhetővé tegye. A portfolióhoz bevezetőt kell írni, amelyben leírja alapvető céljait és a portfolió felépítését. Tartalomjegyzéket kell készíteni, világos és áttekinthető rendszerbe kell szervezni (és összefűzni) az anyagot. Minden egyes dokumentummal kapcsolatban három kérdésre kell világos eligazítást adni:

-     mi ez a dokumentum,

-     melyik tanári kompetenciához kapcsolódik és miért (a 8 kompetencia mindegyikéhez célszerű dokumentumot csatolni; lásd: 8/2013. EMMI rendelet), - hogyan mutatja be a jelölt fejlődését? 

A dokumentumok gyűjtése folyamatosan történik, ezen belül a kitüntetett alkalmak a tanári mesterképzésbe beépített gyakorlatok, melyek kötelező részei a portfoliónak (Közösségi pedagógiai gyakorlat, Közoktatási gyakorlat, Komplex tanítási gyakorlat, Összefüggő egyéni gyakorlat dokumentumai).

 

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a dokumentumtípusok, amelyek a tanári portfólió választható részébe kerülhetnek:

 

Dokumentumtípusok

Órai megfigyelések rögzített változata (irányulhat gyerekre, tanárra, az egész órai tevékenységre)

Szakcikk összegzése, értékelése

A tanulók értékelése (teszt, feleltetés, portfolió stb.)

Egy gyermek fejlődéséről készült esettanulmány

A jelölt tanulásszervezésre vonatkozó felfogása, az olvasottakra való hivatkozással

Külső szervekkel való kapcsolat dokumentumai

Számítógépes dokumentumok (internetes keresés eredményei)

Egy kooperatív munkát tükröző óra dokumentumai (terv, összegzés)

Bármilyen terv (óra-, tematikus terv, órán kívüli tevékenység terve)

Bármilyen dolgozat, fogalmazvány, ami a sztenderdekkel (kompetenciákkal) összefügg

Mindenféle értékelés, amelyet a jelölt bármilyen tanári tevékenységére kapott

Látogatások dokumentumai, beleértve a jelölt szakmai látogatásait és a gyerekekkel tett látogatásokat is

Közeli és távoli célkitűzések, valamint ezek teljesítése

Speciális bánásmódot igénylő gyerekek számára készített egyéni terv

Gyerekekkel, tanárokkal, szülőkkel készített interjúk

Pedagógiai napló (a gyerekek nevének említése nélkül)

Óravázlat

Levelezés a szülőkkel

Az információs és kommunikációs technológia alkalmazásának bizonyítékai

Előadáson, konferencián készített jegyzetek reflexiókkal

Megfigyelések jegyzőkönyvei

Évfolyamtársak kritikai észrevételei

A jelölt tanításfilozófiájának kifejtése

Fényképek, képek, videofelvételek

Tanulók portfóliói

A jelölt által olvasott és reflektált öt évnél nem régebbi szakcikkek

Valamely probléma megoldásának leírása

Önképzési tervei, elképzelései

Szakmai szervezetben, bizottságban való részvétel

A jelölt által készített anyagok (taneszköz, poszter)

Önkéntes tevékenység leírása

 Falus és Kimmel (2003, 66-68. o.)

 

A fő követelmény, hogy a portfolió mutassa be (dokumentálja) a jelöltnek az iskolai gyakorlat valamennyi területén (tanítás; tanításon kívüli iskolai tevékenység; iskolán kívüli tevékenység) elvégzett munkáját. Ez a megfelelés alapkövetelménye. A portfolió értékelésében/minősítésében ugyanakkor a fő szempont nem a mennyiség, hanem a tanári mesterség (kompetenciák) mind szélesebb területének lefedése; a reflexiók szakmaisága, mélysége, a fejlődési út bemutatása.

4. A portfólió formai követelményei

4.1.            Az illetékes intézeti adminisztrátornál 1 db nyomtatott (köttetett vagy spirálozott) példányt és 1 db névvel, Neptun ‐ kóddal, szak megnevezésével és a végzés évével ellátott, alkoholos filctollal feliratozott elektronikus (CD/DVD) példányt kell leadni. Az elektronikus hordozón – amennyiben szakdolgozatot is kell írnia a hallgatónak ‐ két  fájl szerepeljen, amely tartalmazza a szakdolgozat valamint a portfólió teljes szövegét és a csatolt mellékleteket PDF formátumban. 

4.2.            A fájl elnevezése: 

szakdolgozat_név_neptunkód, vagy      záródolgozat_név_neptunkód   legyen (pld. szakdolgozat_kovácspál_abc123, zaródolgozat_tóthéva_def456) potfólió_név_neptunkód pl: Porfólió_KovácsPál_abc123

4.3.            Nyomtatott formátum formai követelményei:

Alapszakon, mesterszakon:

Külső borító:

‐ középen: „Portfólió” felirat

‐ jobb alsó sarokban a szerző neve

Az első bekötött lapon:

‐ bal felső sarokban: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

‐ jobb felső sarokban: konzulens tanár neve, beosztása

‐ középre:  Portfólió  14‐es betűméret, félkövér, nagybetűs stílusban

‐ bal alsó sarokban: „Sopron” és az évszám

‐ jobb alsó sarokban: Szerző neve és a szakja

A portfólió végén a mellékletben szerepeljenek a portfólió kötelező mellékletei másolatban: összefüggő egyéni gyakorlat tanítási részének teljesítését igazoló lap, összefüggő egyéni gyakorlat jegyzőkönyve, határozatok: a partneriskolában tanítandó órák számának megállapításáról és az összefüggő szakmai gyakorlat partneriskolájáról, valamint a befogadó nyilatkozat. Az eredeti példányokat a Pedagógusképzési Irodában kell leadni. 

A portfólióhoz nem kérünk sem „Konzulensi befogadó nyilatkozat” nyomtatványt, sem „Nyilatkozatot a dolgozat eredetiségéről” nyomtatványt. 

 

5. A portfólió értékelése

A portfólió értékelő lapja a kapcsolódó fájloknál letölthető.

 

Irodalom 

-     Arter, J. A. és mtsai(1995): Portfolios for Assessment and Instruction. ERIC Digest.  

-     Barton, J.-Collins, A. (1993): Portfolios in Teacher Education. Journal of Teacher Education, 44/3, 200-210.

-     Cambell, D.- Melenyzer, B.- Nettles, D.- Wyman, R. jr. (2000): Portfolio and Performance Assessment in in Teacher Education. Allyn and Bacon, Boston. - Darling-Hammond, L.- Snyder, J. (2000): Authentic Assessment of Teaching in Context. Teaching and Teacher Education, vol. 16. 525-545.  

-     Falus Iván- Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, ELTE, BTK, Neveléstudományi Intézet.

-     Heuer, L. (2000): The Homeschooler’s Guide to Portfolios and transcripts. IDG Books Worldwide, Foster City. 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Kapcsolódó fájlok